zaterdag 1 augustus 2009

Fruitvliegjesval / Fruitfly trap

Elke wijnmaker en iedereen die vers fruit in huis heeft, heeft er last van: Fruitvliegjes.

Scroll down for the English version

En zoals jullie wellicht weten ben ik bezig met het verwerken van 200 kilo versgeplukte pruimen. Ik was dan ook niet verbaasd dat ik opeens een fuitvliegje vrolijk zag rondvliegen.

Nu zijn fruitvliegjes in het algemeen gewoon hinderlijk maar we hoeven ons er niet zo veel van aan te trekken.
Maar voor wijnmakers liggen de zaken anders. Fruitvliegjes zijn niet alleen hinderlijk ze zijn ook dodelijk voor onze wijn !!!!

Fruitviegjes zijn dol op rijp fruit. En raad eens wie er met rijp fruit in de weer is ??
Nu bestaat de symbiose in de natuur eruit dat de gevreesde azijnzuurbacterien worden verspreid door de fruitvliegjes. Waarom ? Nou fruitvliegjes hebben een enorme reproductie drang. Als ze de kans krijgen leggen ze wel 500 eitjes. Uit deze eitjes komen larven en die moeten eten. Daarom leggen de vliegjes hun eieren het liefst bij rottend of fermenterend fruit. En waar zijn wij als wijnmakers mee bezig: inderdaad het fermenteren van fruit. Nou maken de gistcellen alcohol, en daar leven de azijnbacterien weer van. Daarom liften de azijn bacterien mee met de fruitvliegjes. De natuur is mooi, complex en in dit geval ook irritant.

Als er dus een fruitvliegje bij je most of wijn kan komen, dan is de kans groot dat de azijnzuur bacterie bij je most komt en dan kan de wijn in azijn veranderen. We proberen dus de fruitvliegjes weg te houden bij de most door de gistingsvaten goed af te dichten met een doek of deksel. Hygiene is een eerste vereiste bij het maken van wijn !!!!

Maar als ze eenmaal in je kamer zijn krijg je ze niet zo makkelijk meer weg. We moeten ze dus gaan vangen.

De bekende vliegenstrip brengt geen oplossing. De meeste fruitvliegjes zijn niet geinterresseerd in het lekkers dat op de vliegenstrip zit. Dat is meer voor de gewone huisvlieg. Nee wij hebben hier te maken met een vlieg van stand: hij leeft van wijn gerelateerde spullen.

Hoe vangen we de fruitvlieg dan ??
Met wijn natuurlijk.

We nemen een of meerdere lege wijnflessen (afhankelijk van hoeveel last je van de vliegjes hebt). Maak ze goed schoon en giet er een bodempje wijn in.
Giet daar een klein scheutje afwasmiddel in. Zorg dat het niet langs de wand druipt maar recht in de wijn valt (anders ruiken ze het). Je moet ook niet schudden, we willen geen schuim !!!Deze flessen zetten we op plaatsen waar ons fruit ligt en waar onze most staat te gisten.

De fruitvliegjes komen dan op de geur van de wijn af. Ze vliegen de fles in en gaan dan dood van het afwasmiddel. Na een tijdje zie je ze liggen op de bodem van de fles.Ik heb de inhoud van zo een val door een keukenpapier gezeefd, en zie hier het resultaat na ongeveer 1 week.Benodigdheden:
- lege flessen
- een bodempje wijn per fles
- een scheutje afwasmiddel

Fijne Jacht.
Trapper Luc Volders


Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
Every winemaker who works with fresh fruit is bothered by the ever present fruitflies.

And I am at this moment in the middle of processing 200 kilo plums. So I was not amazed to see a fruitfly happily flying around my winemaking area.

Now fruitflies are generally nothing but a nuisance, and we need not worry to much about them. Things change when you are making wine. For winemakers fruitflies are not only a nuisance but they are the death of our wine !!!!

Fruit flies really like fresh fruit, and guess who is busy working with fresh fruit ???
The symbiose in this case is that the feared Acetobacter bacterium (the bacterium that transforms wine into vinegar) is spread by the fuitflies. Why ? Well fruitflies have an enormous reproductive drive. In favorable circumstances they can lay about 500 eggs. From these eggs larvae emerge and they need to eat. So fruitflies lay their eggs favorably around rotting or fermenting fruit. And guess with what we winemakers are keeping ourselves busy with: indeed fermenting fruit. Now our yeast makes alcohol and that is where the vinegar bacteria live from, so that is why they hitch a ride from the fruit flies.

So when the fruitfly has a chance to get to our must, there is a chance that the vinegar bacterium gets to our must and the wine will turn into vinegar. So we try to keep the fruit flies away from the must by covering it with a cloth or the lid. Hygene is a primary concern at winemaking !!!

But when the fruitflies are around, they are not easy to get rid off. We therefore have to catch them.

The well-know fly-catching-strip is no solution. Fruit flies are not interested in the goodies which we put on this strip. That is for ordinary street-flies. Fruitflies have taste and class. They are sophisticated and only eat wine related things.

So how to catch them ??
Well with wine of course.

We'll take one or more empty wine-bottles (depending on how much trouble they cause you). Clean them well and pour a bottom of wine in it. Then put a small amount of dish-washing soap in. Don't pour it along the sides, but aim for the middle and have it drop straight into the wine (otherwise they will smell it). Also do not shake the bottle, we do not want any foam !!!Now put the bottle or bottles startegically at those places were our fruit is and our must is fermenting.

De fruitflies will be attracted by the smell off the wine. They fly into the bottle and re killed by the dish-washing soap. After a while you will see several fruitflies at the bottom of the bottle.I filtered the contents of such a trap through some kitchen paper, and just look at the result after about a week.Ingredients for a fruit-fly trap:
- some empty bottles
- a bit of wine for each bottle
- some dish-washing soap.

Happy hunting
Trapper Luc Volders


Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.