zaterdag 27 maart 2010

Emmerpers / Bucketpress

Scroll down for the English version

In dit artikel ga ik een belofte inlossen die ik lang geleden gemaakt heb. Ik ga je laten zien hoe je van een paar emmers een eenvoudige pers kunt maken.

Alvorens ik hooggespannen verwachtingen oproep moet ik er eerst wat over zeggen. Een pers is bedoeld om met grote druk en krachten het vocht uit vruchten te persen. Deze pers is dat slechts tot zekere hoogte in staat.
De onderdelen zijn van plastic gemaakt en dus niet bestand tegen een enorme druk. Verwacht dus niet dat je appels kunt persen. Maar voor bloemen, bessen, pruimen en ander zacht fruit is deze pers goed bruikbaar.

Daarnaast gebruiken professionele persen een mechanische constructie om druk uit te oefenen. Deze pers gebruikt lichaamsgewicht voor dit doel. De maximale druk die je kunt uitoefenen is dus veel minder als bij een professionele pers. Toch is deze pers in bepaalde gevallen heel goed bruikbaar.

Benodigdheden.

Voor het maken van deze pers heb je een paar emmers nodig. Twee stuks die in elkaar passen is het minimum.

De emmers kun je zoals ik in het eerste verhaal (dat je hier kunt nalezen)
vaak bij de lokale snackbar te verkrijgen.

Als je aan meer emmers kunt komen dan kun je de pers uitbreiden met een opvangbak en afstandsringen die het volume van de opvangbak vergroten. Deze uitbreidingen zijn niet noodzakelijk, maar kunnen het gebruik van de pers veraangenamen.

Maak je de opvangbak, dan kan het handig zijn daar een aftap kraantje in te maken. Dan heb je dus ook een kraan nodig.

Aan gereedschap heb je een boormachine en een vijl nodig.

Het maken van deze simpele pers vergt een avondje of een vrije middag.

Daar gaan we.

We beginnen met de perskorf.Neem een emmer en teken daar een aantal vertikale lijnen en ringen op. Op deze manier ontstaat een ruitjespatroon.Op de kruisingen boor je gaatjes. Neem een niet al te grote boor want we willen dat alleen sap door de gaten naar buiten wordt geperst en geen pulp.

Dat was hard werken, nietwaar. Neem gerust een glaasje wijn om bij te komen. Want eigenlijk zijn we klaar.


De eerste test.


Plaats de korf in een grote opvangbak. Vul de korf met fruit en plaats er een tweede emmer in.Deze tweede emmer gebruik je om met je eigen gewicht het fruit te persen. Je zult zien dat het sap door de gaatjes naar buiten komt.

Je kunt in de emmer die we om te persen gebruiken ook bakstenen of andere zware gewichten leggen en die het werk laten doen. Ook bakstenen samen met je eigen lichaamsgewicht functioneren goed als krachtbron.

De opvangbak.

We kunnen natuurlijk deze pers in een andere emmer laten rusten die we als opvangbak dienst laten doen.

Neem daarvoor weer een nieuwe emmer en boor er beneden aan de zijkant en gat in. Vijl het gat uit en plaats er een kraantje in.

Je kunt nu de perskorf in deze emmer plaatsen, en zo het geperste sap meteen opvangen. Maar als je twee emmers in elkaar plaatst dan is de ruimte waarin het sap opgevangen kan worden niet zo groot.

Maak daarom een aantal ringen door de bovenste rand van een paar emmers af te snijden.

Deze ringen plaats je op de opvangbak zodat het volume van de bak vergroot wordt.


De totale constructie.
Eerst zet je de opvangbak neer.Daarop plaats je een aantal ringen.Daarin gaat de perskorf (de emmer met de gaatjes).
Daarin doe je het fruit en daarop een gewone emmer om mee te persen.

Persen in de praktijk.

In de eerste plaats moet je alle onderdelen natuurlijk goed schoonmaken en daarna ontsmetten met een sulfietoplossing.

Je kunt de fruitpulp direct in de perskorf doen. Dat kan, maar geeft een hoop rotzooi en veel schoonmaak werk.

Het beste kun je de pulp die je wil persen in een zogenaamde perszak doen. Ik doe de pulp voor dat doel in nylonkousen. Die houden de boel netjes bij elkaar, en laten toch makkelijk het sap door.
Meestal doe ik het fruit of de bloemen toch al in een nylonkous als ik laat pulpgisten.

Het is dan ook weinig werk om de gevulde nylonkousen over te brengen naar de perskorf. Losse pulp geeft ook veel meer werk, en veel meer rommel.

Om de nylonkousen op een makkelijke manier te vullen had ik een speciaal hulpje ontwikkeld. Dat kun je hier nalezen.

Als je geperst hebt, haal dan de persemmer uit de korf. Haal de perszak er ook uit en leg hem opnieuw in de korf en schud hem wat op.
Op deze manier zal de geperste pulp wat loskomen.
Je kunt dan opniewu persen en er zal weer sap uitkomen. Herhaal dit een paar keer.

Gebruiksgemak.

Als je kleine hoeveelheden wijn maakt, zoals 5 liter, dan heeft het gebruik van deze pers niet zo veel zin. De hoeveelheid pulp die voor een dergelijke kleine hoeveelheid wijn nodig is kun je makkelijk met de hand persen.
Het schoonmaken en ontsmetten van deze pers is daar veel te veel werk voor.

Bij het verwerken van grotere hoeveelheden pulp kan deze pers goed van pas komen. Ik heb deze pers regelmatig gebruikt bij het maken van mijn pruimenwijn, wanneer ik 200 kilo pruimen moet verwerken......

Verwijzingen in dit verhaal.

- Ode aan de emmer
- Nylonkous hulpjeLuc Volders

Copyright 2010
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.

In this article I am going to redeem a promise I made long time ago. I am going to show you how to make a press from just a couple of buckets.

Before you are getting high expectations I first have to give you some info. A press is intended to press fluids out of fruit by high pressure and force. This press is only capable to do so to some extend.
The parts are made from plastic and therefore not suitable for immense pressure. So do not expect to press apples with this. However it is very well suitable for pressing flowers, berries, plums and other soft fruit.

Besides that, a professional press will use a mechanical or hydraulic pressure system. This press relies on your body weight. So the maximum pressure you can enforce is a lot less as with a professional press. Nevertheless I have used this construction several times with good result.

What you will need

For making this press you will need a couple of buckets. Two buckets that tightly fit eachother is the minimum.

You can get these buckets like I told you in the first story in this sequence (which you can re-read here)
easily at the local snackbar.

If you can get a hold of more buckets you can expand this press with a juice collecting container, and some rings that will enlarge the volume of the juice container. These expansions are not necessary, however they can make life easier.

If you do make the juice-container, equipping it with a tap might become handy. If so you will off course need a tap.

The tools you will need are a drill and a file.

Making this press will cost you further just an evening or a spare afternoon.

Here we go.

We start with the basket.Take a bucket and draw some verical lines and some rings on it. This way a pattern of squares will be created.At the crossings drill a hole. Do not use a too large drill as we just want the juice to be pressed through the holes and no pulp.

So that was some real hard labour, wasn't it. Take a glass of wine to relax. You have earned it. And basically we are ready......

The first test.

Place the basket on a large surface suitable for collecting the juice. Fill it with fruit, and put a second bucket on top.The second bucket is used to press the fruit. Pressing is done by your body weight. You will see that the juice comes out of the holes.

You can fill the bucket that you use for pressing with bricks or any other heavy weights to do the job. Bricks together with your own weight will form a good source of power.

A juice collector.

Now we can put the press in another bucket and use that as a juice collector.

We use for this purpose yet another bucket and drill a whole in it's side at the bottom. Make the hole large enough with a file and put a tap in it.

Now place the pressing basket in this bucket and you will be able to collect the pressed juice. However when you put the pressing basket just like that in another bucket the space for collecting juice will be small.

That is why I recommend making several rings by cutting off the top of some buckets.

Put these rings on top of the collecting bucket and then place the basket on top. That way you will have a larger space to collect the pressed juice.

The total picture.First put the bucket that acts as a juice collector down.Put some rings on top.Next put the pressing basket on top (the bucket with the wholes)
Now put the fruit in and press with another basket.

Pressing in real life.

First you need to clean all parts thoroughly and afterwards rinse them with a sulphite solution.

You can put the fruit directly in the basket. The disadvantage is that it will give quite a mess and a lot of cleaning afterwards.

That is why professional presses use a pressing bag. This is the way to go. Use a pressing bag at all times. I use nylon stockings for that purpose. Nylons will keep the pulp within and yet release the juice easily.
Most of the time I put the flowers or fruit anyhow in a nylon stocking when pulp fermenting.

There is little effort in transferring the filled nylon stockings to the pressing basket. Transferring loose pulp is much more work and a lot more of a mess.

For filling nylon-stockings with fruit or flowers I develloped a special aid. You can re-read that story here. I really recommend it.

When done pressing, remove the bucket from the basket. Take the nylons out and put them back in the basket. Shake them a little to loosen and re-arrange the pulp. Now press again, you will see that some more juices is released. Repeat this a few times.

Ease of use.

When making small batches of wine, like 1 gallon batches, a press like this is too much a hassle. The small amount of pulp needed for this quantity of wine can be pressed easily just by using your hands.
Cleaning and sanitising this press will present too much labour for such a small amount.

When processing large volumes of pulp, this press is an welcome aid. I have used it regularly when making plum-wine processing 200 kilo's of plums.........

Links in this story:

- Ode to the bucket
- Nylonstocking aid


Luc Volders

Copyright 2010
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.