donderdag 25 november 2010

Roodfruit sap / Wine from red fruit juice

Scroll down for the English version

Toen ik op bezoek was bij mijn schoonmoeder zette ze mij een glas vruchtensap voor. Vruchtensap: omdat ze weet dat ik geen druppel alcohol drink als ik moet autorijden. En het sap was heerlijk. Ze had het bij de Aldi gekocht. Het sap van van Aldi's huismerk: Goldhorn en droeg het opschrift Roodfruit. Volgens de verpakking sap van appels, druiven en rode bessen.

Het sap was lekker, fris en vol van smaak. Natuurlijk kwam toen meteen de gedachte op om er dan ook maar wijn van te maken. Als een sap lekker is, dan zal de wijn die ervan gemaakt wordt meestal ook goed smaken.

Zoals alle sappen bij de Aldi kosten ook deze pakken niet veel. Maar aangezien je nooit zeker weet hoe een wijn uitpakt nesloot ik rustig aan te doen en er slechts 5 liter van te maken.Zo gezegd, zo gedaan. Snel 6 pakken sap gekocht. Om de wijn te maken heb je maar 5 pakken nodig, maar ik speel meestal op safe, en koop dus liever een pak te veel als een pak te weinig.

Eerst maar eens de verpakking bestudeerd.De fabrikant geeft aan dat elke 100ml sap 12,4 gram suiker bevat.
Dat is dus 124 gram suiker per liter.

Dat gaan we dan maar eens controleren.De hydrometer geeft een SG aan van 54.De Refractometer ook.

De twee meters zijn het dus met elkaar eens. Eens kijken wat mijn eigen SG tabel ervan zegt. Als je met mijn tabel wil werken en die niet hebt kun je hem downloaden door hier te klikken.


Wel zoals jullie weten geeft mijn eigen SG tabel het SG aan afhankelijk van de zuurgraad van het sap. We moeten dus eerst de zuurgraad achterhalen. De zuurmeting doen we, zoals altijd, door middel van titratie.

Als je de basiskennis over zuurmeting nog eens wil nalezen dan kan dat door hier te klikken.


Het roodfruitsap is een mooi donker sap. De zuurgraad door middeel van de basistechniek meten zal dus bijna niet gaan. We gebruiken daarvoor de 'witte-tegel methode'.
Als je niet precies weet hoe deze methode werkt dan kun je het verhaal hierover hier nalezen.


Aangezien zuurmeting een van de basistechniken van het wijnmaken is, raad ik je aan alle delen over het zuurmeten eens goed na te lezen. In deel 5 (de witte-tegel methode) vindt je verwijzingen naar de andere delen.

Goed terug naar de testen.Zoals je ziet was het sap bij het meetpunt 4 nog rood, bij 5 werd het al aardig donker. Bij meetpunt 6 had het blauwloog de kleur doen omslaan.We hebben dus een sap met een zuurgraad van 6.

Nu kunnen we mijn tabel raadplegen.


In mijn tabel vindt je bij een SG van 1055 met een zuurgraad van 6 dat er 123 gram suiker per liter aanwezig is.
Mijn tabel wijkt dus niet erg af van wat de fabrikant opgeeft. En daar kunnen we dus vanuitgaan: 124 gram suiker per liter.

Ik wilde van dit sap een wijn maken met 12% alcohol. Naar mijn idee was het sap genoeg vol van smaak om een dergelijk percentage te kunnen dragen.

De suikerberekening.

Om 1% alcohol te krijgen in 1 liter sap heb je 18 gram suiker nodig.

Ik wilde 12% alcohol in 5 liter sap.
Daar heb je dus in totaal voor nodig:
12% x 5 liter x 18 gram = 1080 gram suiker.

Het sap zelf bevat 124 gram suiker per liter. In 5 liter zit dus al 5 x 124 gram = 620 gram.

Om de 12% alcohol te kunnen krijgen moest ik dus nog 1080 (nodig) - 620 (aanwezig) = 460 gram suiker toevoegen.

Genoeg theorie we gaan wijn maken !!!!!

Dag 1

Ik begon met het maken van een giststarter. Deze zorgt ervoor dat er een gezonde, goed gistende kolonie gistcellen aan de most wordt toegevoegd.
Als je wil weten hoe je een giststarter kunt maken dan kun je dat nalezen door hier te klikken.


In dit geval verving ik het appelsap in het recept voor de giststarter door 1 liter van het Roodfruit sap. Dat had 2 voordelen.

- In de eerste plaats zal de most niet verdunt worden met appelsap, maar zal de totale uiteindelijke most uit Roodfruitsap bestaan.
- In de tweede plaats wist ik daardoor ook zeker dat het sap geen conserveermiddelen bevatte die niet op de verpakking vermeldt waren. Als de starter immers goed wilde gisten dan zal de complete most dat ook doen.

Dag 2

De giststarter stond inderdaad fel te gisten. We kunnen door met de volgende stappen.

Weer nam ik 1 liter sap en goot die in een pan. De pan zette ik op het vuur en al roerend deed ik er 360 gram suiker bij.

Waarom 360 gram ???
Wel ik moest nog 460 gram suiker in totaal toevoegen. Ik had al 100 gram bij de giststarter gedaan en moest dus nog........ inderdaad 360 gram toevoegen.

Toen de suiker was opgelost zette ik het vuur uit, en al roerend loste ik 5 gram gistvoeding aan het sap toe. Daarna liet ik dit mengsel afkoelen.

Ik nam een 5 liter gistingsfles en deed daar 2 pakken Roodfruitsap van 1 liter in. Daarna deed ik er het sap waarin de suiker en het voedingszuur was opgelost bij, en als laatste ging er de giststarter bij.

Er zat nu 4 liter sap in de fles, er was dus wat ruimte over voor als het sap ging schuimen. Ik verwachtte dat niet omdat mijn giststarter ook niet veel schuimde, maar je weet maar nooit.

Dag 4

De most stond flink te gisten, maar schuimde inderdaad niet erg. Ik vulde de fles daarom tot de rand aan met de laatste liter van het sap.

Na 2 weken.

Het sap was uitgegist en begon al aardig te klaren.

Na 2 maanden.

De wijn was helemaal helder geworden. Tijd om te bottelen !!!!Het was een lichte lekkere tafelwijn geworden. Een echte slobber, die zeker de moeite waard is om vaker gemaakt te worden. Volgende keer zeker 10 liter !!!

Benodigdheden voor 5 liter wijn:
- 5 pakken Roodfruitsap (merk Goldhorn) van de Aldi
- 5 gram gistvoeding
- 460 gram suiker


Koppelingen in dit artikel:

- Luc's eigen SG tabel
- Zuurmeting deel 1: basiskennis titratie
- Hoe en waarom maak je een giststarter.Luc Volders

Copyright 2010
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
My mother in law presented me a fruitjuice when I was visiting here. She did it because she knows I don't drink when I have to drive. And the juice was lovely. She bought it at Aldi's. It is called in the netherlands red-fruit juice. The packaging names Apple-Grape-Berries branded Goldhorn.

The juice was refreshing, and full off flavor. Immediately it occurred to me that a wine could be made from this juice. Generally when a juice tastes fine the wine made from it will be fine.So I bought 6 cartons of 1 liter each. To make the wine you will only need 5 liter. However when I am not familiar with a juice I generally play it safe. So I'd rather buy one to many as having one too short later on.

First I took a look at the packaging.The manufacturer states that every 100 ml juice contains 12,4 gram sugar. Meaning 124 gram sugar per liter.

So let's check this.My hydrometer indicates an SG of 54The refractometer equals this.

The two meters agree. So let's look what my SG table indicates at such an SG. If you want to work with my SG table and don't have it you can download it by clicking here.

As you know my own SG table indicates the SG depending on the acidity level. So we need to know the acidity of the juice first. Measuring acidity is as always done with an acid maesuring kit by means of titration.

If you want to get some base knowledge on measuring acidity you can read my story on acid measuring by clicking here.

The red-fruit juice is a beautiful dark juice. So measuring acidity the 'normal way'will not work as the color change will be hard to see. So we will use the white-tile method for this. Sounds difficult, however it's the most easy way to measure acid in a dark juice.
If your not familiar with this method you can re-read my explanation about this easy method by clicking here.

As measuring acidity is a basic winemaking technique, I urge you to re-read all 5 parts on measuring acidity if your not familiar with the technique. In the last part (the white tile method) you will find references to the other parts.

Ok, back to the tests.As you can see the juice was still red at the measuring point 4, at 5 the juice got darker. When the added blue indicater had reached 6 the color had changed.So we have a juice with an acidity of 6.

Now we can check my SG table.

Using my table you will find that at an SG of 1055 and an acidity of 6 there will be 123 gram sugar present per liter juice.
So my table does not derive much off what the manufacturer indicates. So thats what we will be working with: 124 gram sugar per liter juice.

I wanted to make a wine with 12% alcohol. Tasting the juice indicated that the juice had enough flavor to balance this alcohol percentage.

Sugar calculation.

To get 1% alcohol in 1 liter juice you will need 18 gram sugar.

I wanted to get 12% alcohol in 5 liter juice.
For reaching this percentage you will need:
12% x 5 liter x 18 gram sugar = 1080 gram sugar.

The juice itself already contains 124 gram sugar per liter as we have measured and seen on the packaging.
So 5 liter juice already contains 5 x 124 gram = 620 gram.

So to get 12% alcohol I had to add 1080 (needed) - 620 (present) = 460 gram sugar.

Enough theory: lets make wine !!!!

Day 1

I started with making a yeast starter. A yeast starter makes sure that you will add a healthy vigorous fermenting yeast colony to your must.
If you want to know how to make a yeast starter you can read that by clicking here.

In this case I replaced the apple juice in the starter by 1 liter of the red-fruit juice. This gave me two advantages.

- In the first place the must would not be dilluted by apple-juice, and so the must will consist totally of the red-fruit juice.
- Secondly I would know for certain that the red-fruit juice would not contain any conserving chemicals, which were not mentioned on the packaging. If the starter would ferment well it tells me that the complete must will also ferment well.

Day 2

The yeast starter was indeed fermenting vigorously. We can go on with the next steps.

I took 1 liter of the juice and heated it on a stove. While heating amnd stirring I added 360 gram sugar.

Why just 360 gram ???
Well in total I needed to add 460 gram sugar. I already had added 100 gram sugar to the yeast starter so I needed to add...... indeed 360 gram sugar.

When the sugar had dissolved I took the juice from the stove and while stirring I added 5 gram nutrients. Next the juice was cooled down.

While my sugar-juice mixture was cooling down I poured 2 liter red-fruit juice into a carboy. Next I added the cooled down juice and last I added the yeast-starter.

The 5 liter carboy was now filled with 4 liter must. So on purpose there was some space left in case the must started foaming. I did not expect that because the yeast-starter did not foam. You will never know for certain though.

Day 4

The must fermented vigorously however it did not foam. So I filled the carboy to the neck with the remaining liter juice.

After 2 weeks.

The juice finished fermenting and started to clear.

After 2 months.

The wine had cleared completely: time to bottle !!!!!It turned out to be a light smooth table wine. Certainly worth making more often. Next time at least 10 liter !!!

Ingredients for 5 liter wine:
- 5 cartons Red-Fruit juice (brand Goldhorn) from Aldi's
- 5 gram nutrients
- 460 gram sugar


Links in this story
- Luc's own SG table
- How to make a yeast starter
- Measuring acidity part 1: Basic knowledge on titrationLuc Volders

Copyright 2010
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.