zaterdag 14 maart 2009

Grof filter zelfbouwen
Build your own coarse Filter

Scroll down for the English version

In maart vorig jaar beschreef ik hoe je een emmerzeef kon maken. Degenen die dit gemist hebben kunnen dat hier nog eens nalezen.

Bij het gebruiken van de emmerzeef pers je soms toch wat vaste stoffen door het kaasdoek. Deze stoffen worden dan weer gedeeltelijk door het tweede kaasdoek opgevangen.

Maar soms komen er toch te veel vaste stoffen nog in de most terecht. Speciaal daarvoor gebruik ik onder de zeef soms ook nog een filter.Ook dat filter is natuurlijk eenvoudig zelf te maken. Ik gebruik er twee emmers voor.

De bouwNeem een emmer en draai hem om. Teken dan op de bodem rechte lijnen af die dwars door het midden van de emmer gaan. Verdeel de circel eerst in 4 delen en trek dan door elk kwart nog 2 lijnen.

Daarna kun je op goed gevoel de cirkels aftekenen. Zoals je ziet heb ik 3 cirkels afgetekend en gebruik ik een richel in de bodem als aangever voor de vierde cirkel.Op de punten waar de lijnen kruisen boor je gaatjes. De bodem van de emmer ziet er dan uit zoals op bovenstaande foto.Maak, als je ze al niet hebt gemaakt voor de zeef, ook een paar ringen van extra emmers. Deze ringen plaats je op de emmer die als opvangbak dienst doet. Op deze manier creeer je extra ruimte tussen de bodem van de opvang-emmer en de onderkant van je filter-emmer. Door deze ringen tussen de beide emmers te plaatsen kun je wat grotere volumes verwerken. Hoe je deze ringen maakt kun je zien in het verhaal over het maken van de emmerzeef.

Dan is het zware werk weer gedaan.
Uiteraard is het tijd om jezelf met een glasje wijn te verwennen zodat je weer weet waar je het allemaal om doet.

Filtermateriaal

Nu hebben we nog filtermateriaal nodig.Op de markt in Rotterdam vond ik bij een meubelstoffeerder doek dat van plastic gemaakt was. Het leek net op wol. Ideaal voor mijn filter.

Ik heb uit het doek een aantal cirkels geknipt die net iets groter zijn als de bodem van de emmer. Dat is makkelijk te doen door de emmer op het doek te zetten en er met een schaar omheen te knippen.

Je kunt natuurlijk ook ander materiaal gebruiken. Koffiefilters kunnen zeker voldoen, al zal het filteren dan heel lang duren.

Meerdere doeken op elkaar leggen kan natuurlijk ook. Of een koffiefilter met daarop een doek om hem op zijn plaats te houden.

Ontsmetten.

Alvorens je het filter gaat gebruiken moet je natuurlijk alle onderdelen goed ontsmetten met sulfiet.

Ik neem daarvoor de tweede emmer. Vul deze met een sulfiet oplossing en plaats daar de 'filteremmer' in. Dan leg ik daarin de doeken die als filtermateriaal gebruikt worden.

Na een paar minuten weken zal alles grotendeels ontsmet zijn. Ontsmet nu ook je handen en wring de doeken uit.

Het gebruik.

Zet de eerste emmer op je werktafel of op de grond. Plaats in deze opvang-emmer een of meerdere ringen. Dan plaats je de emmer-filter en leg je de doeken die als filter dienst doen er netjes in.
Zorg dat er geen ruimte ontstaan tussen de wand van de emmer en het doek. Daar zou most tussendoor kunnen sijpelen.

Nu kun je weer een aantal ringen op de filter-emmer plaatsen en daarop eventueel de emmerzeef zetten.

Naar mate je meer doeken of fijner filtermateriaal, zoals koffiefilters, gebruikt zal het filteren langzamer verlopen. De porieen en gaten in het filtermateriaal zullen steeds meer verstopt raken.

Houdt dus eventueel en extra lege emmer tot je beschikking.
Als je 'filter' verstopt raakt dan kun je deze op de extra lege emmer zetten. Giet dan de gefilterde most in je gistingsfles, en giet de ongefilterde most terug in je gistington. Je kunt dan de 'filters' vervangen en verder gaan.

Waarschuwing.

Deze filter zal een troebel sap nooit helder maken. daarvoor is het filtermateriaal natuurlijk veel te grof.

Gebruik dit filter alleen met troebel vers sap, of een most met pulp die overgezet moet worden van de gistington naar een fles.

Het filter zal het sap of de most aan zuurstof blootstellen waardoor het niet geschikt is om een wijn te filteren die al klaar is. Een wijn die klaar is zal door contact met zuurstof oxideren

Verwijzingen in dit artikel.
- Bouw zelf een emmerzeef


Luc Volders

Copyright 2009
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.

Last year March I described how to make a bucket-sieve. Those of you that missed this article can re-read it here.

When using this sieve you will sometimes press solids through the mazes of the cheesecloth. Some solids will be captured by the second cheesecloth, but not all.

So sometimes a lot of solids will get into the must. That is why I add a coarse filter to my sieve.This filter is easily self-made. I build it from two buckets.

Building the filter.Turn the bucket upside down and draw straight lines crossing the middle. Devide the circle in four parts and then in smaller parts.

Next draw circles by hand. As you can see I have drawn 3 circles and used a ridge in the bottom as a fourth.Where the lines cross drill holes. The bottom of the bucket will then look like the photo above.Now if you did not make some rings for your sieve, do so now, using some extra buckets. These rings will be placed on top of the collecting bucket. This way you will create extra space between the bottom of the collecting bucket and the bottom of the filter bucket. By placing these rings you will be able to process larger volumes. You can read how to make these rings in the article about the bucket sieve.

Now the intense labour is done.
Time to pour yourself a nice glas of wine so you know again what you are doing it for. Such hard labour !!!

Filter material

Now we need to get the actual filtering material.At the local market in Rotterdam I found cloth made of plastic that looked like wool. It is used for stuffing furniture like couches. Ideal for my purpose.

From this cloth I cut several circles which were a bit larger as the bottom of the bucket. That is easily achieved by putting the bucket on the cloth and cut around it.

Of course you can use other materials like coffee filters with a cloth on top to keep it at its place.

Sanitising

Before using the filter all part must be sanitised.

For sanitising I fill the other bucket with a sulphite solution and put the filter bucket in it. Next I also put the 'filters' in.

After a few minutes soaking everything will be sanitised. Now put also sanitise your hands and wring out the cloth.

Using the filter.

Put the bucket where the juice in will be collected on your workbench or on the ground. Now place some rings in it, if you think you will need them. Next put the sanitised cloth or other filter material in. Make sure there is no space between the wall of the bucket and the cloth. The juice might seep through any left spaces.

Next, if needed, put some rings on top of the filtering bucket and put your bucketsieve on top.

Filtering will get slower if the used filter-material is made of finer structure like coffee filters. The mazes of the material will more and more clutter up with solids

So keep an extra bucket at hand. When the filter has clutterd up put it on top of this extra bucket. Pour the already filtered must in the carboy and transfer the unfiltered juice back to the primary. Replace the cluttered filters and proceed.

Warning.

This filter will not clear a juice. The filtering materials are far to coarse for that purpose. It will merely take out the larger solid particles which sip through a cheesecloth.

Use this filter only with fresh juice or a must with pulp that needs transferring to a secondary.

The filter will expose the juice or must to oxygen and it is therefore not suitable for filtering a finished wine. A wine which is finished will oxidise when it comes into contact with oxygen. For a wine which is still in the primary that poses no problem.

Links in this article:
Build your own bucket-sieve


Luc Volders

Copyright 2009
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.