zondag 18 juli 2010

IJstheewijn / Iceteawine

Scroll down for the English version
Onze nationale grootgrutter verkoopt onder zijn eigen merknaam Ijsthee. En in de pauze's tijdens mijn werk haal ik daar (zeker in de zomer) af en toe een pak van. Deze Ijsthee is verkrijgbaar in verschillende smaken: Perzik en Citroen.
Vooral de Icetea-Citroen is in de zomer heerlijk verfrissend.

Aangezien ik altijd op zoek ben naar nieuwe ideetjes, kwam al gauw de gedachte op dat het wel mogelijk moest zijn om van deze ijsthee wijn te maken.

Ik besloot als test 5 liter Ijsthee wijn te maken. Niet uit kostenaspect want de pakken zijn erg goedkoop. Ik wilde liever niet blijven zitten met 10 liter ondrinkbare wijn. Dus eerst maar een test.

Albert Heijn Icetea wordt verkocht in pakken van 1,5 liter. Ik kocht 4 pakken wat dus samen 6 liter Ijsthee is. Meer dan 1 liter te veel, maar het teveel drink ik gewoon op.

De metingen.

De verpakking vertelde mij dat er per 100 ml aan suiker 7,5 gram aanwezig is. Per liter is dat dus 75 gram.

Eens kijken wat mijn meetinstrumenten ervan maken.De hydrometer geeft een SG van 1032 aan.De refractometer geeft een SG van 1035 aan.Mijn eigen ontwikkelde SG tabel (die je hier kunt downloaden) geeft bij een SG van 1035 aan dat er 71 gram suiker per liter aanwezig is.
Dit wijkt iets af van wat Albert Heijn aangeeft.

Daarna mat ik de zuurgraad met behulp van titratie. Het gaat hier om een helder sap, dus de meting was eenvoudig te doen.Bij een zuurgraad van 4 veranderde de kleur van het sap.

De suikerberekening

Mijn meting gaf aan dat er ongeveer 70 gram suiker per liter in het sap aanwezig was.

Ik wilde een lichte zomerwijn maken met niet meer als 11% alcohol. En ik maakte 5 liter wijn in totaal.
Zoals jullie weten houdt ik altijd aan dat er 18 gram suiker nodig is om 1% alcohol te maken.

Voor 5 liter van 11% heb je dus:
5 liter x 11% x 18 gram = 990 gram suiker nodig.

Het sap bevat 70 gram per liter, en we gaan uit van 5 liter. Dan is er dus in het sap 5 liter x 70 gram = 350 gram suiker aanwezig.

Ik heb 990 gram suiker nodig en moet dus 990 - 350 = 640 gram suiker toevoegen.

De zuurberekening.


Volgens de titratie heeft het sap een zuurgraad van 4.

Voor een witte wijn is dat te weinig. Ik wil een wat hogere zuurgraad hebben en wel en zuurgraad van 6.

Ik moet dan dus bij elke liter 2 gram zuur bijvoegen om van 4 naar 6 te gaan.
Voor 5 liter moet ik dus 5 liter x 2 gram = 10 gram zuur toevoegen.

Ik besloot om daar citroenzuur voor te gebruiken, omdat de citroensmaak al in de thee aanwezig was.

Dag 1

Ik begon met het maken van een giststarter.

Voor de giststarter gebruikte ik het beproefde recept (dat kun je hier nalezen)
waarin ik het appelsap verving door 1 liter ijsthee, en 100 gram suiker toevoegde in plaats van de 120 gram die het recept voorschrijft.

Binnen een paar uren stond de giststarter al flink te gisten. Hierdoor wist ik dat er geen conserveermiddelen aan de thee waren toegevoegd die de gisting konden belemmeren.

Dag 2


De giststarter stond nu hevig te gisten. Tijd om de most te prepareren.

Om de giststarter te maken had ik aan 1 liter ijsthee 100 gram suiker en 2 gram zuur toegevoegd. Deze moet ik dus in mindering brengen aan het totaal van nog toe te voegen suiker en zuur.

Met andere woorden. Volgens mijn berekeningen moest ik nog 640 gram suiker toevoegen. Daar had ik al 100 gram van aan de giststarter toegevoegd, en moest ik dus nog 540 gram van toevoegen. Ik moest ook in totaal 10 gram citroenzuur toevoegen, maar daar had ik al 2 gram aan de giststarter van toegevoegd, dus moest ik nog 8 gram toevoegen.

Ik nam dus 3 liter Icetea-Citroen en voegde daar 540 gram suiker aan toe en 8 gram citroenzuur. Door zachtjes te verhitten en te roeren losten deze ingredienten makkelijk op.
Toen het suiker en het zuur waren opgelost draaide ik het vuur uit.

Icetea bevat natuurlijk van zichzelf weinig tot geen voedingsstof. Die moeten we dus zelf toevoegen. Daarom voegde ik tijdens het afkoelen van de most 5 gram gistvoeding toe.

Toen de most volledig was afgekoeld goot ik hem in een gistingsfles. De giststarter ging erbij en ik plaatste een waterslot op de fles.

De gistingsfles was nu niet volledig vol en er was dus ruimte om het eventueel schuimen van de gisting op te vangen.

Dag 6


De most had nu 4 dagen staan te gisten en de hevige gisting was voorbij. Ik vulde de fles aan met Icetea tot aan de hals, en plaatste het waterslot weer terug.

3 Maanden later.

De wijn was uitgegist en volledig geklaard. Tijd om te bottelen.
Tijdens het bottelen wordt er natuurlijk geproefd. Ik was niet onder de indruk. Mijn vriendin vondt hem echter wel aardig.

5 Maanden later.


Twee maanden na het bottelen trok ik een flesje open. De wijn had nu 2 maanden in de fles kunnen rijpen. En dat maakte een heel verschil. Het was nu een frisse lichte witte tafelwijn geworden. Geschikt om bij een picnic of een lichte zomerlunch te gebruiken. Ijskoud serveren.

Ik nam niet de moeite om er een etiket voor te maken, want hij is toch zo op.Erger nog, toen ik een foto van de wijn wilde maken waren al 2 van de 5 flessen op, resteerd enkel nog de foto van de 3 overgebleven flessen.

Deze wijn moet je dus in januari maken wil je er in de zomer van genieten. Wie nu nog een wijn wil maken, waar je deze zomer nog van kan genieten die kan beter dit recept volgen: klaar voor de zomer.
Van dat recept heb ik trouwens ook dit jaar weer 30 liter gemaakt.

Ingredienten voor 5 liter Iceteawijn:

- 4 pakken Albert Heijn Icetea van 1,5 liter
- 640 gram suiker
- 10 gram citroenzuur
- 10 gram gistvoeding

Verwijzingen in dit verhaal:

- Luc's SG tabel
- Recept voor je giststarter
- Klaar voor de zomer, een snel te maken wijn


Luc Volders

Copyright 2010
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.Our national grocer sells icetea under his own brandname. During the breaks at my work I sometimes buy a pack (mostly during the hot summer days), as it is a refreshing drink.
This Icetea is available in Peach and Lemon flavor. And especially during hot summer days the Icetea-Lemon flavor is really refreshing.

Now, as I am always looking for new ideas to make wine, I soon got the idea to make wine from this icetea.

So I decided to make 5 liter. Not because of the costs as the packages of icetea are very cheap. No I did not want to risk to make 10 liter undrinkable wine. So first a test.

Now Albert Heijn's icetea is sold in 1,5 liter packs. I bought 4 packs which brings the volume up to 6 liter. That is more as 1 liter too much, so I will drink that surplus.

The measurements.

The packaging told me there was 7,5 gram sugar per 100 ml dissolved in the icetea. Per liter that would be 75 gram.

Now let's see what my instruments make of that.The hydormeter indicates an SG of 1032.The refractometer indicates an SG of 1035.Now my own devellopped SG table (which you can download here) points at an SG of 1035 to 71 gram sugar per liter. This differs a bit from what the manufacturer indicates.

Next step was measuring acidity by titration. The juice is clear so the measurement was easily done.When the indicater pointed at the level 4 the color changed. So the juice had an acidity of 4.

Sugar calculation

My measurements indicated that there was about 70 gram sugar per liter.

I wanted to make a light summer wine with no more as 11% alcohol. And I was making 5 liter.
Now as you will know you will need 18 gram sugar to make 1% alcohol in one liter.

So for 5 liter you will need:
5 liter x 11% x 18 gram = 990 gram sugar.

The juice containes 70 gram per liter and we are using 5 liter. So the juice already contains 5 liter x 70 gram = 350 gram sugar.

We will need 990 gram sugar and therfore need to add 990 gram - 350 gram = 640 gram sugar.

Acid calculations.

The titration showed the aidity off the juice was 4.

For a white wine that is a bit low. A white wine needs a higher acidity. I did not however want it to get to high. So I aim for an acidity of 6.

To to bring acidity from 4 to 6 I need to add 2 gram acid per liter.
So for the 5 liter we are making I will have to add 5 liter x 2 gram = 10 gram.

I decided to add citric acid, as there is already an cirtic flavor in the must.

Day 1


I started with making a yeast starter.

For this starter I used my own proven recipe (which you can re-read here).
I decided however to use 1 liter Icetea in stead of 1 liter applejuice for the starter. Also I added 100 gram sugar instead of the 120 gram the recipe prescribes.

Within a few hours the starter was already performing well. This showed me that there were no conserving products added to the must, and that the final must would ferment well.

Day 2

The yeast starter was now fermenting vigorously. Time to prepare the must.

When preparing the yeast starter I added 100 gram sugar and 2 gram acid to the must. So I needed to subtract that from the total sugar and acid I still had to add.

Saying things different. According to my calculations I had to add 640 gram sugar. I already had added 100 gram sugar to the yeast starter, so I still had to add 540 gram sugar. In total I also had to add 10 gram acid. I had already added 2 gram to the yeast starter so I had to add still 8 gram to the must.

So I took 3 liter Icetea-Lemon and added 540 gram sugar and 8 gram citric acid. I slowly heated this on the stove which aided dissolving the sugar and acid.
When all solids had dissolved I took the must off the stove.

As you can imagine this must will contain almost no nutrients in itself. So I had to add these. So during the cooling down of the must I added and dissolved 5 gram nutrients.

When completely cooled down I poured the must into a carboy. I added the yeast starter and placed an airlock.

The carboy was off course not completely filled, which I did on purpose so there was room for any foaming that might occur.

Day 6

The must had been fermenting for 4 days and the vigorous fermentation had slowed down. So I filled the carboy with the remaing icetea to the brim and replaced the airlock.

3 Months later

The wine had finished fermenting and had cleared nicely. Time to bottle. During bottling I always take a sip. I was not impressed. Els, my girlfriend, however thought it was nice.

5 Months later

Two months after bottling I opened a bottle. The wine had now been aging for 2 months in bottles. That made quite a difference. It was now a fresh light tablewine. Suitable at a fresh lunch or picnic on a hot summer day. Serve it chilled.

Now I did not make the efoort in making a label for it as I do not plan to give any bottles away and the remaing bottles will be consumed very soon.Even worse, when I wanted to take a picture already 2 of the 5 bottles where gone. All that remains is a picture of the last 3 bottles.

You will have to make this wine in Januari if you plan to enjoy it in the summer. So those who want to make a wine they can enjoy within a few weeks can better follow this recipe: Ready for the summer.
Like I each year I made 30 liter from this last recipe for this years summer.Ingredients for 5 liter iceteawine:

- 4 packs of 1,5 liter Icetea-lemon flavored
- 640 gram sugar
- 10 gram citric acid
- 5 gram yeast nutrients

This list is off course only valid if you use the same ice-tea as I have. That chance is however rather small. So I urge you to do the measurements and adjust accordingly.

Links in this story :

-Luc's SG tabel
- Make a yeast starter.
- Ready for summer, a wine that can be made fast and is direct ready for drinking.

Luc Volders

Copyright 2010
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.