zaterdag 2 augustus 2008

Bramen gaan voor !!! /
Blackberries have priorety !!!

Scroll down for the English version

Bij de Aldi supermarkten zijn de lychees in blik in de aanbieding. Velen van jullie heb ik hier al op geattendeerd via de wijnmaker forums en nieuwsgroepen. Voor degenen die de oproep gemist hebben: sla je slag. Van Lychees in blik kun je een heerlijke wijn maken, hetgeen ik vorig jaar ook gedaan heb. Je hebt 11 blikken (elk blik heeft een inhoud van 580ml) nodig om 10 liter wijn te maken. Samen met de nodige andere ingredienten een investering van nog geen 12 euro !!! Ik wilde het recept voor deze heerlijke wijn nu publiceren, maar er kwam wat tussen.
Maakt niet uit. Koop de blikken !!! Je kunt ze nog een jaar bewaren en het recept volgt binnenkort.

Waarom het uitstel ???

Donderdag 31 juli fietste ik zoals gewoonlijk naar mijn werk. Maar ik had een beetje haast omdat ik iets te laat van huis was vertrokken. Ik nam daarom een andere route dan de site-seeing route langs de rivier de Rotte die ik normaal neem.

En opeen was het er. Het trok mijn onmiddelijke aandacht. Ik zag tussen de struiken zwarte vlekken !!!!
Natuurlijk stap ik dan af om een klein onderzoek te plegen en inderdaad mijn eerste gedachte, die ik eigenlijk voor onmogelijk hield, was toch de juiste.
Daarom s'middags maar vrij genomen en op de terugweg naar huis Nog eens goed gaan kijken of ik me niet vergist had.Maar nee hoor, geen vergissing, ik had het goed gezien. De bramen zijn rijp !!!! Nu al !!!!

Uit mijn ervaring van voorgaande jaren verwachtte ik de eerste rijpe bramen pas veel later. Half augustus op zijn vroegst. De vele tuin-info sites geven zelfs eind-augustus aan als datum waarop de eerste bramen rijp zijn.

Thuis gekomen, omgekleed en meteen op de fiets op pad. Plukken. Oogsttijd !!!!

Nog geen 2 minuten van waar ik woon was het al prijs. Struiken vol met rijpe bramen !!!

Nu plukken de meeste mensen geen bramen !!!
Ze plukken onrijpe zure vruchtjes waar een heleboel suiker bij moet om er een lekker toetje van te maken.

Wij doen dat anders.Op de foto hierboven zie je het verschil. De kleine braam is nog niet rijp. Hij voelt hard aan als je er zachtjes op drukt. En als je hem proeft is hij inderdaad zuur.

De grote, dikke braam daarentegen is vol van smaak, en zacht als je er op drukt. Hij is zoet en zeker niet zuur.....
Met andere woorden: de meeste mensen plukken te vroeg.

Er zijn heel veel bramen soorten. De bramen familie is heel uitgebreid en niet alle bramen worden echt groot en dik. Dus als je kleine bramen vindt moet je niet denken dat ze nog niet rijp zijn. Het kan een andere soort zijn. Ook dan geldt dat zachtjes er op drukken aan kan tonen of ze rijp zijn. Maar ook bij de kleinere bramensoorten zijn de rijpe bramen natuurlijk veel dikker en zachter als de onrijpe.

Zoek dus de zachte vruchten uit door er lichtjes op te drukken. Rijpe bramen laten ook meteen los van hun zetting. Onrijpe bramen moet je lostrekken. Kies liever voor een kleine smaakvolle oogst als voor een grote oogst van onrijpe zure vruchten.
Als wijnmaker wil je immers alleen de beste ingredienten gebruiken.

Let er op dat je je goed kleed. Niet alleen hebben bramen gemene doornen, ze hebben ook een verbond gesloten met brandnetels, en alle insecten in de buurt weten je opeens te vinden.
Het lijkt erop dat het eerste vliegende-bijtende beest al snel aan zijn soortgenoten gaat doorgeven dat er weer gegeten kan worden bij Chez Luc. En voor je het weet ben je een onderdeel van hun familie diner. Met andere woorden, doe een shirt met lange mouwen aan en een spijkerbroek waar ze niet doorheen kunnen steken. Ik had dat natuurlijk niet gedaan. Het was immers tegen de 30 graden. Ik moest natuurlijk zonodig met ontbloot bovenlijf gaan oogsten......

Na twee uurtjes fietsen en plukken was ik het zat. Het was bloedheet en ik stond in de volle zon te plukken. De lol gaat er dan toch wel gauw van af.Maar thuis gekomen was de beloning groter als ik dacht.
In de twee uurtjes zwoegen had ik maar liefst 882 gram weten te plukken !!!! Het is niet genoeg om 10 liter wijn mee op te zetten maar het is een begin.

En dan maar eens kijken of ze inderdaad zo rijp zijn als ik dacht.

Eerst de zuurgraad gemeten.

Het omslagpunt lag bij 7. Op de foto zie je dat ik er al voorbij ben.
Met een zuurgraad van 7 ben ik dik tevreden !!!!! Je kunt dan uitgaan van puur sap dat je niet hoeft te verdunnen. Je hebt dan wel veel bramen nodig om een wijn te kunnen maken........

Dan het SG.

Tijdens het Bibere-weekeinde afgelopen Pinksteren heb ik bij Brouwland een refractometer gekocht. Vorig jaar stond ik al op het punt om er een te kopen, maar twijfelde ik nog. Dit jaar had ik de knoop doorgehakt. Had ik dat maar eerder gedaan !!!! Het SG meten met een refractometer is vele malen eenvoudiger en minder werk als met een hydrometer. Ik kom hier in een later wijnmaker web-log nog op terug.

Simpel gezegd: neem een paar bramen, knijp ze fijn en leg een druppel sap op het refractometer glaasje. Door de lens zie je meteen het SG.
Doordat je een paar bramen gebruikt heb je een meting van het gemiddelde.

Je gebruikt maar een fractie van het sap dat je bij een hydrometer zou nodig hebben, en dan komt nu goed uit. Ik ga de bramen invriezen totdat ik er genoeg heb om wijn van te maken.De refractometer geeft een SG van 1045 (of 45 graden oechsle) aan.
Volgens de meter genoeg voor 5% alcohol. Volgens mijn berekeningen 92 gram suiker en inderdaad genoeg voor ongeveer 5% alcohol. Ik heb mijn eigen SG tabel ontwikkeld aan de hand van het verhaal over suiker op dit weblog vorig jaar.
Als je mijn tabel wil downloaden, klik dan hier, of stuur mij een persoonlijke mail naar lvolders@gmail.com (maar dan kan het even duren voordat je antwoord hebt).

Als je genoeg bramen hebt kun je er natuurlijk bramenwijn van maken.
Maar je kunt de bramen ook gebruiken om extra smaak aan een andere wijn te geven. Ook kun je het donkere bramensap gebruiken om een lichtere wijn mee te kleuren.
En je kunt er natuurlijk ook heerlijk bramenijs van maken.

Let er trouwens op dat de vlierbessen ook al zwart zijn aan het worden !!!! Het ziet er naar uit dat de oogsttijd dit jaar een stuk vervroegd wordt !!!!

De links in dit artikel:

Bibere forum weekeinde afgelopen pinksteren
Het Bibere forum zelf
Brouwland
Het artikel over suiker in de wijn

Luc's eigen SG tabel downloaden
of
stuur Luc een email via lvolders@gmail.com

Luc Volders

Copyright 2008
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.In the Dutch Aldi grocery stores there is an offer on canned lychees on syrup. Through the Dutch winemaking forum and groups I have mentioned this to many of you. For those who have missed this and have an Aldi grocery in the neighbourhood: strike now !!
Canned lychees make a lovely wine. I made 10 liter last year and will be doing so this year. You will need 11 cans of each 580 ml to make 10 liter wine. Together with the other ingredients an investment of less then 12 euro !!! My intention was to publish the recipe for lychee wine now, but as is often in my life as wijnmaker soemthing unexpected came up. Does not matter. Buy the cans !!!! You can store them for about a year and the recipe follows shortly.

So why the delay ????

Last thursday 31 july I rode to work as usual on my bicycle. I was a bit hurried as I was late so I took a shortcut and not the site-seeing route on the shore of the river Rotte I normally take.

And suddenly it was there. It drew my immediate attention. Black spots in the bushes !!!!
So I just had to stop and make a small investigation. And indeed my first thought, which I held impossible, was indeed right.
So I took the afternoon off and on my way home I rode by to re-check if I did not mistake. No, really not, no mistake, I really did see it.The blackberries are ripe !!! Already !!!!

From my experiences of previous years I expected the first blackberries much later in season. The second half of august as the ealiest date. Many fruit and garden sites even mention the end of august as the first date to pick the first blackberries.

So at home I changed my clothes and immediately took my bike again to go harvesting.

In a less than two minutes drive from where I live it was bulls-eye. Bushes full of ripe blackberries !!!!

Now most people do NOT pick blackberries.
They pick unripe sour fruits that need loads of sugar to make some decent dessert.

We winemakers know better.The picture shows the difference. The smaller blackberry is not yet ripe. When slighly pressed he it feels hard. And when tasted it is indeed sour.

The large fat blackberry however is full of taste and soft when pressed. It is sweet and certainly not sour.......
Saying things differently: most people pick to early or undiscriminating.

There are many blackberry varieties. And not all blackberry varieties grow big and fat. So when you find bushes full of small blackberries do not think that they are not ripe. It may be a different variety. So press the berries softly and notice in that way if they are ripe. But even with the small berries the ripe ones will be much bigger as the unripe ones.

So look for the best fruit by slighly pressing it. Ripe blackberries will immediately come free from their setting. Unripe berries have to be pulled free.
So prefer a small tastefull harvest instead of a large harvest of unripe sour fruit.
As winemaker you will want the best fruit that is available.

Further: dress well. Not only do blackberries have mean thorns, they also often made a pact with nettles, and all the insects in the neighbourhood suddenly know where to find you.....
It looks like the first flying-biting nasty will tell all of his kind that Chez Luc has opened for dinner. Before you know you will be the meal of a family happening...
So put on a shirt with long sleeves and jeans which prevents them to bite through. Of course I did not do so. Well the temperature was about 30 degrees celsius, I say to my defence. So I had to harvest with my uncovered upper-torso.

After two hours of biking and picking and being eaten I had enough. It was hot as in hell and I stood in full sunlight. That really spoils the fun.When arriving at home my reward was bigger as expected.
In the mere two hours I had picked 882 gram !!!
This is of course not enough to make 10 liter of wine, but it is a good start.

Now let us see if they were as ripe as I thought.

So first let us look at acidity.

The titration set changed colour at an acidity of 7. The pfoto shows when I added fluid beyond that point. This really makes me happy !!!
With an acidity of 7 you can make blackberry wine from pure juice !!! No need to dillute. But you will need a hell lot of blackberries to make the wine.....

Next the SG measurements.

During the Bibere-forum meeting at last Whitsun I bought a refractometer at Brouwland. Last year I almost bought one but I was in doubt. This year I could not resist it.
I whish I had bought it before !!!!
Measuring SG with a refractometer is lots easier and less work as with a hydrometer. In a later Wijnmaker welog entry I will go into more detail about the refractometer.

Putting it simply: take a few blackberries. Mash them and put a drop of juice on the refractometer. Through the lens you can immediately read the SG. By using a few blackberries you will have an average measurement.

You only need a fraction of the juice you would need with your hydrometer. And that is just what we want at this time, as we are not making the wine now. So we want to save as many berries as possible.The refractometer shows an SG of 1045 (or 45 degrees oechsle). According to the meter itself (see the scale on the left) enough for 5% alcohol. My calculations point to 92 gram sugar and indeed 5,1% alcohol with this SG. My refractometer and I are on the same level !!!!
Click here to obtain Luc's SG table.. If you do not want to download it you can send a personal e-mail to lvolders@gmail.com with the request for the table, nut it might take a while before you get a response.

When you have collected enough blackberries it is time to make some wine out of them. But you can also pick the berries for improving flavor on some flabby wines. Or use the juice to color blush wines.
But then again you can make a deliscious blackberry icecream.

Beware that the elderberries have also started to blacken already.
It looks like harvesting season starts very early this year over here in the Netherlands. !!!!

The links in this story:

Bibere forum weekend last whitsun
Brouwland
Luc's own SG table
or
send Luc a personal mail: lvolders@gmail.com

Luc Volders

Copyright 2008
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.