zaterdag 19 januari 2008

Diksapwijn / Concentrated juice revisited

Scroll down for the English version

Foutje in mijn vorige log.

In mijn vorige web-log entry is een foutje geslopen. Ik vroeg iedereen die interesse had in een bouwbeschrijving van een emmerzeef mij een email te sturen. Er stond echter een foutje in het email adres. Ondanks dat zijn er al vele aanvragen binnengekomen. Maar een aantal zullen er ook mis zijn gelopen. Ik bied hiervoor dan ook oprecht mijn excuses aan. Mocht je alsnog interesse hebben stuur maar een berichtje naar: lvolders@gmail.com

Nu dit alles is rechtgezet kunnen we door met het eigenlijke log !!!!


Diksap wijn resultaat

In mijn web-log van 27 oktober vorig jaar beschreef ik hoe een naamsverwarring tot een hele zoektocht kan leiden. Ik beschreef dat wij in Nederland geconcentreerd vruchtsensap een andere naam geven: diksap.

Meteen gaf ik er een basis-recept bij voor diksapwijn.
Nu in Januari is deze wijn bij mij uitgegist en klaar om gebotteld te worden. Ik heb meteen ook maar wat metingen verricht.

Even kort samengevat.
Het recept bestond er uit 3 flesjes diksap van elk 400ml met water te mengen tot we in totaal 5 liter hadden. Gist erbij en klaar.

De metingen gaven het volgende aan:
De wijn had een zuurgraad van 6 en een alcohol percentage van 11.
Dat klopt wel ongeveer met wat ik had uitgerekend.

Maar dan. De wijn heeft geen neus. De kleur is flets rood. De smaak is vlak. Eigenlijk een nietszeggende wijn. Wellicht goed om je eten bij weg te spoelen maar geen wijn om van te genieten.

Dan gaan we maar eens iets proberen om de wijn wat op te pimpen.

25 November 2007 beschreef ik hoe je met wodka eiken extract kon maken. Hiermee kun je meteen testen of een wijn baat heeft bij eiken.
Zo gezegd zo gedaan en met een pipet een paar ml eikenextract in een glas diksap wijn laten druppelen.

En inderdaad diksap wijn leent zich uitstekend om te eiken.

Vervolgens de wijn nog wat aangezoet en we hebben een lekkere slobber gecreeerd.

Dus voor de goede orde geef ik jullie hier het recept zoals het zou moeten zijn:

Recept voor 5 liter diksapwijn.
- 3 flesjes diksap van 400 ml
- 0,5 liter bananensap of
- 1/2 kilo rozijnen (laten pulpgisten)
- gist
- aanvullen tot 5 liter met water
Laten rijpen op eiken totdat je de juiste smaak hebt.

Luc Volders

Copyright 2008

Geen deel van deze tekst of afbeeldingen mag worden overgenomen
(op web-pagina's, forums, weblogs of in gedrukte vorm) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

Sorry wrong number !!!!!
I regret to say that in my last web-log entry a mistake has been made. I wrote that I invited anyone who wanted me to publish how to make a sif from a bucket to send me an e-mail.
I published the wrong e-mail adress which I regret very much.
despite that I already had a large number of request from people who found my e-mail adress on another location on this page.
Nevertheless I invite you to send your mail if you are still interested to: lvolders@gmail.com

So much for all the hassle, now on with the log !!!!!!!

Diksap wine revisited.
In my web-log entry of 27 oktober last year I wrote how different names in different countries can lead to a search. What is called concentrated juice in the US is called 'Diksap' in the Netherlands.

I also published a base recispe for disksapwine.
Now in januari my test batch has stopped fermenting en is ready to be bottled. I did some test along the way.

Summarised the recipe was:
Add water to 3 bottles of diksap (400ml per bottle) to the total of 5 liter. Add yeast and that is it.

Now the measurements showed me:
The wine had an acidity of 6 and an ABV of 11%.
About the same as what I had calculated.

But then the wine itself. It has no nose, no body. The color is some pale red. And the taste is dull. A completely meaningless wine. At the most best for washing down some lousy food. No wine to really enjoy.

So lets try something to brighten it up.

In my 25 November 2007 entry I wrote how to make oak-extract with wodka. This allows you to immediately test if a wine benefits from oak. So with a pipette I dropped a few ml oak extract in a glas of diksap-wine.

And indeed the wine really benefits form oaking.

Next step was to sweeten the wine a bit and now it is a nice light table wine which goes well with dinner or a hot summer evening.

So I give you herebye the full recip[e as it should heve been.

Recipe for 5 liter diksap-wine
- 3 bottles of 400 ml concentrated juice (diksap)
- 1/2 liter banana juice or
- 1/2 kilo raisins
- yeast
- add water to 5 liter
Age with oak until taste satisfies.

Luc Volders

Copyright 2008
No part of this text or pictures may be used in other publications
(including web-pages, forums or printed text) without written permission from the author.

zaterdag 12 januari 2008

Ode aan de emmer / Ode to the bucket

Scroll down for the English version

Een van de handisgste hulpmiddelen bij het wijnmaken hoeft je helemaal niets te kosten en je kunt het op vele manieren gebruiken of toepassen. Ik heb het over de emmer. Het meest ondergewaardeerde en (bij mij in ieder geval) toch een van de meest gebruikte onderdelen.De emmer kunnen we op vele manieren gebruiken bij het wijnmaken.

We kunnen de emmer natuurlijk gebruiken als we op pad gaan om vruchten of bloemen te plukken.Maar emmers zijn ook goed te gebruiken als we etiketten van flessen af willen weken. Gewoon wat (heet) water met soda in de emmer en de flessen er in onderdompelen. Deksel erop en een paar uren of dagen later zijn de etiketten er wel af.Maar ook kunnen we onze materialen erin ontsmetten. Vul de emmer met water. Doe er citroenzuur in en sulfiet en dompel al je materialen erin die je gaat gebruiken bij het verwerken van vruchten of bij het bottelen.Bij emmers met een deksel kun je natuurlijk een gaatje in de deksel boren, een rubberen geleider erin, en een waterslot plaatsen. We hebben dan een prima gistingsvat. Zelfs voor het gewoon laten gisten van most (dus geen pulpgisting) heb ik de emmers al eens gebruikt omdat ik gistingsflessen te kort had.
Door een paar emmers te bewerken kun je er een prima emmerzeef van maken.Of zelfs een pers voor zacht fruit !!!Mochten jullie interesse hebben in hoe je een emmerzeef of een pers van een emmer bouwt, stuur mij dan een email naar lvolders@gmail.com. Bij voldoende belangstelling zal ik in een toekomstig web-log hier een beschrijving van plaatsen.

Aan een dergelijk veelzijdig hulpmiddel mag wel wat aandacht besteed worden.

Hoe kom je aan emmers.
Natuurlijk kun je ze in de winkel gaan kopen maar er is ook een andere methode. Breng een bezoek aan de frituur of shoarmazaak bij je in de buurt. Zij krijgen hun mayonaise of shoarmasaus vaak in emmers aangeleverd. Als de emmers leeg zijn dan zetten zij ze vaak buiten bij het oud vuil. Maar als je op een rustig moment met de eigenaar of het personeel praat dan willen zij vaak de emmers wel voor je bewaren. Als je geluk hebt dan maken ze ze ook nog voor je schoon voordat je ze komt halen. Spreek af wanneer zij het het liefste hebben dat je de emmers afhaalt. Houdt je ook aan de gemaakte afspraak, wees op tijd en zorg dat je hun niet te veel voor de voeten loopt. Zij moeten hun geld verdienen en jij komt gratis wat afhalen.

Mayonaise en shoarma emmers moeten goed met heet water en zeep worden schoongemaakt om eventuele geuren weg te wassen.

Het is beter als je aan emmers kunt komen van een bakker. Bakkers hebben vaak emmers waar slagroom of deeg in wordt bewaard. Deze emmers hebben niet het nadeel dat ze geurtjes in zich hebben. Maar het is tegenwoordig moeilijk een bakker te vinden die nog zelf bakt (althans bij mij in de omgeving).

Biedt de gulle gevers af en toe een flesje van je eigen gemaakte wijn aan en je maakt vrienden voor het leven. Maar let op want shoarmazaken eigenaars of personeel zijn vaak moslims en die mogen geen wijn drinken.
Als je je aan deze regels houdt dan kun je aan een eindeloze stroom van emmers komen.

Welke emmers zijn te gebruiken.
Zorg ervoor dat je emmers geschikt zijn voor levensmiddelen. Dat zie je aan de tekentjes die er op staan. Maar als de emmers van een bakker of snackbar afkomstig zijn dan zijn ze naturlijk speciaal bedoeld voor levensmiddelen.

Emmers die van een afneembare deksel zijn voorzien zijn natuurlijk voor de meeste doeleinden bruikbaar.

Wit plastic is het beste. Wit geeft geen kleurstoffen af en een witte emmer toont het beste of hij vuil is.

Krassen in de emmer zijn een broedplaats voor bacterien. Kijk je emmer dus goed na voordat je hem gaat gebruiken. Bij twijfel goed schoonmaken (desnoods met bleekmiddel) en anders wegdoen. Ontsmetten altijd met water waarin citroenzuur en sulfiet zijn opgelost.

Slotwoord.
Emmers zijn multifunctioneel en zoals je op de foto's kunt zien gebruik ik ze ook voor vele doeleinden. Ze zijn gratis en gratis dingen maken het leven nu eenmaal wat aangenamer. Toen ik in 2006 bij mijn vriend de boer in de betuwe 200 kilo pruimen ging halen was ik maar wat blij dat ik 15 emmertjes bij me had.

Luc Volders

Copyright 2008

Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

One of the most handy appliances for winemaking can be free of charge and has many uses. I am talking about the bucket. The most underappreciated and (for me anyhow) yet one of the most used parts.Buckets can be used in many stages of winemaking.

We can use buckets if we are going to pick fruit or flowers.Buckets are also perfectly usable when we want to soak the labels from used bottles. Just pour some hot or boiling water in a bucket, add some washing soda and submerge the bottles. Put the lid on and go on with your business as usual. A few hours or days later most labels will have come off.But the bucket is also usefull when sanitising materials. Fill the bucket with water, add citric acid and sulphite and drop the materials you are going to use in.When the bucket has a lid you can drill a hole in it, put a rubber tubing in and an air-lock on. We now have a perfect fermenting bucket. Not only for fermenting on the pulp but also for just plain juice fermenting. I have used the buckets when I was out of glass carboys.
By working a few buckets over you can make a sieve out of them.Or even a press for soft fruit !!!When enough interest exist for building a sieve or press from plain buckets I will publish the plans here in a future web-log. Just send an e-mail with the request to lvolders@gmail.com

It is therefore appropriate that we spent some time on such a multi-purpose tool.

How to obtain buckets.

Well you could always visit a shop and buy them, but there is a different method. Visit your local snackbar. They obtain their sauces in buckets. When the buckets are empty they will just be thrown away. But when you visit the shop on a quiet moment and talk with the owner or staff they are often willing to save the empty buckets for you. When you are really lucky they will even clean them before you collect them. Make good appointments with them when they prefer you to have the buckets collected. Keep the appointment, be there on time and make sure you are not in their way. They are trying to make some money and you are there to collect free items.

Sauce buckets need to be cleaned thoroughly with hot water and soap to get rid of any smells.

Obtaining buckets from a bakery would even be better. Bakers often have buckets in which they keep cream or dough. These buckets have not the disadvantage of the smells. But nowadays it is difficult to find bakers who actually bake themselves (at least around where I live).

Offer the generous donors sometimes a few bottles of your own made wine and you will have made friends for life. Obey these rules and you may get and endless stream of buckets.

What buckets are usable.

Make sure the buckets are food-grade. You can recognise that from the signs on the bucket. Mostly buckets from snackbars or bakers will be specially made for handling food.

Buckets with a (detachable) lid are suitable for most of our purposes.

White plastic is the best. White will not submit coloring agents and a white bucket will show best if it is clean.

Scrapes in a bucket are gathering places for bacteria. So inspect the bucket well before it is used. At doubt clean it well (bleach may clean and kill bacteria but has to be rinsed thoroughly) or toss them as a last resort. Always sanitise with water weher some citric acid and sulphite is dissolved.

In the end.
Buckets are multifunctional and as the photo's show I use them for many purposes. They can be get free and most things that are free make life a bit easier. When in 2006 I visited my friend the farmer and collected 200 kilo's plums (just like last year) I was glad to have 15 buckets at hand.

Luc Volders

Copyright 2008
No part of this text or pictures may be used in other publications
(including web-pages and printed text) without written permission
from the author.