dinsdag 15 mei 2012

Wijn van Fruity Juice

Scroll down for the English version

Dit is mijn eerste 'live' blog. Dat wil zeggen dat dit artikel daadwerkelijk is geschreven op de dag dat de onderstaande wijn werd gemaakt. Toch schrijf ik het verhaal in de verleden tijd. Dat is omdat het moment dat je dit verhaal leest natuurlijk veel later kan zijn als wanneer ik het schreef.

Onze lokale supermarkt ( de Plus) adverteerde met puur fruitsap van het merk Fruity Juice. Maar liefst 2 liter sap voor 1 euro. Werkelijk een buitenkansje.

Op maandagavond meteen naar de super en ja hoor: uitverkocht. Maar ze zouden de dag erna weer binnenkrijgen.
Dus dinsdag avond opnieuw op pad en: geslaagd !!!Ze hadden twee varianten. Tropisch fruit en rood fruit. De tropische variant was er slechts in een kleine hoeveelheid en ik besloot dus maar voor de rood-fruit variant te gaan.

Ik kocht meteen maar 10 pakken. Genoeg om 20 liter wijn mee te maken.

Meteen maar een pak opengemaakt thuis. En natuurlijk even geproefd.
Het sap was licht rood en ik besloot een rose achtige wijn te maken. Met niet te veel alcohol. De smaak was erg fruitig waarbij aardbeien de boventoon voerden. Ik proefde bijna geen zuur.

De metingen.Het pak gaf aan dat er per 100 ml sap 10,6 gram suiker aanwezig was. Dat is dus 106 gram suiker per liter.

Zuur.

Ik mat de zuurgraad door middel van titratie en de 'witte tegel' methode. Dit is de makkelijkste methode om de zuurgraad van een rode wijn te meten. Hoe deze methode precies werkt kun je hier nalezen.

De zuurgraad was 4. Een erg mild sap dus. Net zoals ik al geproefd had.

Suiker.

Het pak gaf aan dat er 106 gram suiker per liter in het sap aanwezig was. Eens kijken wat ik zelf mat.Mijn refractometer gaf een SG aan van 1045.

Met deze waarde heb ik mijn tabel geraadpleegd. Mijn tabel gaf aan dat er bij een SG van 1045 en een zuurgraad van 4 er 97 gram suiker per liter aanwezig zou zijn. Je kunt mijn SG tabel hier downloaden.

Dat is een iets andere waarde dan het pak aangaf. Ik besloot om mijn eigen meting als leidraad bij het wijnmaken te gebruiken.

De berekeningen.

Ik wilde een milde rose maken met een alcohol percentage van 11% en een zuurgraad van 6.

Het zuur is dan makkelijk uit te rekenen. We hebben een sap met een zuurgraad van 4. We willen een sap met een zuurgraad van 6 krijgen en moeten dus per liter 2 gram zuur toevoegen.

In mijn geval maakte ik 20 liter dus moest ik 40 gram zuur (20 liter x 2 gram) toevoegen.

Dan de suiker.

Ik ging uit van mijn meting die aangaf dat er 97 gram suiker per liter sap aanwezig was. Ik wilde een wijn maken met 11% alcohol.

Om 1% alcohol in een wijn te krijgen moet de gist 18 gram suiker vergisten.
Om 11% alcohol te krijgen heb je dus 11 x 18 = 198 gram suiker nodig per liter sap.

Het sap bevatte 97 gram suiker. Om 198 gram per liter te krijgen moest ik dus
198-97=101 gram suiker per liter toevoegen.
Ik rond dit af naar 100 gram per liter.

Aan mijn 20 liter sap moet ik dus 20 x 100 gram = 2000 gram, dus 2 kilo suiker toevoegen.

Let op !!!

Wat hierboven staat kan, maar dan heb je iets meer wijn en iets minder alcohol als je zou moeten hebben. Je voegt immers 2 kilo suiker aan 20 liter sap toe. Het totale volume zal dus wat hoger zijn als 20 liter.

Aangezien mijn gistingsfles 20 liter is zou ik dus wat meer wijn hebben dan in de fles kan. Ik besloot daarom exact uit te rekenen wat ik nodig zou hebben

Een kilo suiker heeft een volume van 0,6 liter. Twee kilo suiker (die ik aan mijn sap moet toevoegen) hebben dus een volume van 1,2 liter.

Dus in plaats van 20 liter sap te gebruiken moet ik dus 20 liter - 1,2 liter = 18,8 liter sap gebruiken.

Het kan zijn dat dit voor nieuwelingen wat te ingewikkeld is. gebruik dan maar de 20 liter sap en 2 kilo suiker. Je krijgt dan 21 liter wijn.

De bereiding.

Ik begon met 1 liter sap in een pan te gieten en daar 2 kilo suiker en 40 gram citroenzuur aan toe te voegen. Ook voegde ik 20 gram gistvoeding toe. De pan zette ik op een hoog vuur zodat de suiker makkelijk zou oplossen.Ondertussen goot ik 18 liter sap in een gistingston.

Toen het sap met de suiker in de pan kookte deed ik het bij de rest van het sap in de ton.

Ik strooide overvloedig gist over de most en dekte de ton af met een theedoek, vastgezet met een elastiek.

En nu maar afwachten

Wat zijn de volgende stappen.

Ik ben van plan de gistende most over een paar dagen, als de hevige gisting is afgenomen, over te brengen naar een gistingsfles.

Zo vlug als de gisting is gestopt, dat zal over een paar weken zijn, wordt deze wijn meteen gebotteld.

Ik ga hem dus niet overhevelen en dan wachten tot hij verder geklaard is. Ik laat deze wijn gewoon in de fles staan tot hij geklaard is en dan meteen bottelen.

De bedoeling is hem nog deze zomer te drinken.

Volg dit weblog voor de volgende stappen..........

Ingredienten.

Ik geef je hier de ingredienten per liter wijn zodat je zelf kunt beslissen hoeveel je gaat maken.

Per liter voeg je toe:

- 100 gram suiker
- 2 gram citroenzuur
- 1 gram gistvoeding


Verwijzingen in dit verhaal:


- De makkelijkste methode om zuur te meten
- De SG tabel van Luc

Luc Volders

Copyright 2012
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.
This is my first 'live' blog. Meaning that I actually wrote this article on the day I made the wine. Yet I write this story in the past form. This is because the moment you read this story may not actually be the moment I wrote it. It can be a few months or year later.

Our local grocer (the Plus) advertised with pure fruitjuice branded Fruity Juice. No less as 2 liter for 1 euro. That is dead-cheap !!

So on mondays after work I went to the grocer and they were sold out off course. However they would get new stock the next day.
So on tuesdays I made another effort and yes: I succeeded !!!There were two varieties. Tropical Fruit and Red fruit. While the stock on Tropical fruit was low I opted for the RedFruit variety.

I bought 10 bottles, enough to make 20 liter wine.

At home I first opened a bottle to examine the juice. The juice was light-red and I decided to make this wine blush-style. So not too much alcohol. It tasted very fruity in which strawberries was the most prominent factor. There was almost no acid noticeable.

Measurements.The packaging indicated that there was 10,6 gram sugar present in each 100 ml juice. That sums up to 106 gram sugar per liter juice.

Acid.

I measured acidity by titration and the 'white-tile' method. This is the easiest method to measure acidity in a red wine. The exact way how this method works was described in an earlier blog entry which you can re-read here.

Acidity was at 4. Just like my taste-buds told me a very mild juice.

Sugar.

The packaging indicated that there was 106 gram sugar present in each liter juice. Lets see what my own measurements indicated.My reftactometer indicated an SG of 1045.

I looked this value up in my own SG-table. My table indicated that at an SG of 1045 and an acidity of 4 there would be 97 gram sugar per liter present in the juice. If you want you can download my SG table here.

So my own SG measurements indicated a slightly different sugar contents as the packaging did.

The calculations.

I wanted to make a blush-style wine with a low alcohol content of 11% and a mild acidity of 6.

Well that makes it easy to calcultate acid additions.
We do have a juice with an acidity of 4 and we want a juice with an acidity of 6. So you will need to add 2 gram acid per liter to get to the desired level.

I was making 20 liter wine so I needed to add 40 gram (20 liter x 2) acid.

Next the sugar.

So I stuck to my own measurements which indicated that there was 97 gram sugar in each liter juice. And I wanted to make a wine with 11% alcohol.

To get 1% alcohol in a liter wine the yeast needs to ferment 18 gram sugar.
So to get 11% alcohol in a liter the yeast needs 11 x 18 gram = 198 gram sugar per liter juice.

The juice already had 97 gram sugar per liter. So to get to the desired 198 gram per liter I needed to add 198 - 97 gram sugar per liter juice. I rounded this to 100 gram per liter.

So, to my 20 liter juice I needed to add 20 x 100 gram = 2000 gram, being 2 kilo sugar.

Attention !!!

The above is not totally correct. If you proceed this way no harm is done but you will get slightly more wine as intended with a slightly lower alcohol content. Now how is that.

Well you are adding 2 kilo sugar to 20 liter juice. This means that the volume of the sugar will raise the overall volume.

As one my carboys is exactly 20 liter I would end up with more wine as the carboy could content. Therefore I decided to calculate exactly what I would need.

One kilo sugar has a volume of 0.6 liter. So two kilo (to be added to my juice) sugar will measure 1.2 liter in volume.

So to get to the 20 liter must I wanted I had to use a bit less juice. I needed to use 20 - 1,2 = 18.8 liter juice.

I can imagine these calculations are a bit complicated for new winemakers. If so just use the 20 liter juice and 2 kilo sugar. This will gain you a bit more as 21 liter wine.

Making the wine.

I started by pouring 1 liter juice in a pan and adding 2 kilo sugar and 40 gram acid. I also added 20 gram nutrients. The pan was put on the fire to help dissolve the sugar and acid.Meanwhile I poured 18 liter of the juice in a primary.

At the moment the juice with added sugar, acid and nutrients started boiling I added it to the primary.

Next I poured some dry yeast over the must and covered the primary with a cheesecloth, fastened with a rubber band.

Next step: patience.

The rest of the steps.

I intend to transfer the fermenting must in a few days when the vigorous fermentation has ceased to my 20 liter carboy.

Next, and that is as soon as the wine has stopped fermenting altogether, it will immediately be bottled. I do not intend to rack it. I just wait till it has cleared and then bottle it.

This wine is intended for being consumed this summer.

Ingredients.
I give you here the list of ingredients needed for 1 liter wine. You can then figure out for yourself how much you will need to use for the quantity you will be making.
Per liter juice you will add:

- 100 gram sugar
- 2 gram citric acid
- 1 gram nutrients

Links in this story:

- The easiest wya to measure acidity
- Luc's SG tableLuc Volders

Copyright 2012
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.