zondag 18 juli 2010

IJstheewijn / Iceteawine

Scroll down for the English version
Onze nationale grootgrutter verkoopt onder zijn eigen merknaam Ijsthee. En in de pauze's tijdens mijn werk haal ik daar (zeker in de zomer) af en toe een pak van. Deze Ijsthee is verkrijgbaar in verschillende smaken: Perzik en Citroen.
Vooral de Icetea-Citroen is in de zomer heerlijk verfrissend.

Aangezien ik altijd op zoek ben naar nieuwe ideetjes, kwam al gauw de gedachte op dat het wel mogelijk moest zijn om van deze ijsthee wijn te maken.

Ik besloot als test 5 liter Ijsthee wijn te maken. Niet uit kostenaspect want de pakken zijn erg goedkoop. Ik wilde liever niet blijven zitten met 10 liter ondrinkbare wijn. Dus eerst maar een test.

Albert Heijn Icetea wordt verkocht in pakken van 1,5 liter. Ik kocht 4 pakken wat dus samen 6 liter Ijsthee is. Meer dan 1 liter te veel, maar het teveel drink ik gewoon op.

De metingen.

De verpakking vertelde mij dat er per 100 ml aan suiker 7,5 gram aanwezig is. Per liter is dat dus 75 gram.

Eens kijken wat mijn meetinstrumenten ervan maken.De hydrometer geeft een SG van 1032 aan.De refractometer geeft een SG van 1035 aan.Mijn eigen ontwikkelde SG tabel (die je hier kunt downloaden) geeft bij een SG van 1035 aan dat er 71 gram suiker per liter aanwezig is.
Dit wijkt iets af van wat Albert Heijn aangeeft.

Daarna mat ik de zuurgraad met behulp van titratie. Het gaat hier om een helder sap, dus de meting was eenvoudig te doen.Bij een zuurgraad van 4 veranderde de kleur van het sap.

De suikerberekening

Mijn meting gaf aan dat er ongeveer 70 gram suiker per liter in het sap aanwezig was.

Ik wilde een lichte zomerwijn maken met niet meer als 11% alcohol. En ik maakte 5 liter wijn in totaal.
Zoals jullie weten houdt ik altijd aan dat er 18 gram suiker nodig is om 1% alcohol te maken.

Voor 5 liter van 11% heb je dus:
5 liter x 11% x 18 gram = 990 gram suiker nodig.

Het sap bevat 70 gram per liter, en we gaan uit van 5 liter. Dan is er dus in het sap 5 liter x 70 gram = 350 gram suiker aanwezig.

Ik heb 990 gram suiker nodig en moet dus 990 - 350 = 640 gram suiker toevoegen.

De zuurberekening.


Volgens de titratie heeft het sap een zuurgraad van 4.

Voor een witte wijn is dat te weinig. Ik wil een wat hogere zuurgraad hebben en wel en zuurgraad van 6.

Ik moet dan dus bij elke liter 2 gram zuur bijvoegen om van 4 naar 6 te gaan.
Voor 5 liter moet ik dus 5 liter x 2 gram = 10 gram zuur toevoegen.

Ik besloot om daar citroenzuur voor te gebruiken, omdat de citroensmaak al in de thee aanwezig was.

Dag 1

Ik begon met het maken van een giststarter.

Voor de giststarter gebruikte ik het beproefde recept (dat kun je hier nalezen)
waarin ik het appelsap verving door 1 liter ijsthee, en 100 gram suiker toevoegde in plaats van de 120 gram die het recept voorschrijft.

Binnen een paar uren stond de giststarter al flink te gisten. Hierdoor wist ik dat er geen conserveermiddelen aan de thee waren toegevoegd die de gisting konden belemmeren.

Dag 2


De giststarter stond nu hevig te gisten. Tijd om de most te prepareren.

Om de giststarter te maken had ik aan 1 liter ijsthee 100 gram suiker en 2 gram zuur toegevoegd. Deze moet ik dus in mindering brengen aan het totaal van nog toe te voegen suiker en zuur.

Met andere woorden. Volgens mijn berekeningen moest ik nog 640 gram suiker toevoegen. Daar had ik al 100 gram van aan de giststarter toegevoegd, en moest ik dus nog 540 gram van toevoegen. Ik moest ook in totaal 10 gram citroenzuur toevoegen, maar daar had ik al 2 gram aan de giststarter van toegevoegd, dus moest ik nog 8 gram toevoegen.

Ik nam dus 3 liter Icetea-Citroen en voegde daar 540 gram suiker aan toe en 8 gram citroenzuur. Door zachtjes te verhitten en te roeren losten deze ingredienten makkelijk op.
Toen het suiker en het zuur waren opgelost draaide ik het vuur uit.

Icetea bevat natuurlijk van zichzelf weinig tot geen voedingsstof. Die moeten we dus zelf toevoegen. Daarom voegde ik tijdens het afkoelen van de most 5 gram gistvoeding toe.

Toen de most volledig was afgekoeld goot ik hem in een gistingsfles. De giststarter ging erbij en ik plaatste een waterslot op de fles.

De gistingsfles was nu niet volledig vol en er was dus ruimte om het eventueel schuimen van de gisting op te vangen.

Dag 6


De most had nu 4 dagen staan te gisten en de hevige gisting was voorbij. Ik vulde de fles aan met Icetea tot aan de hals, en plaatste het waterslot weer terug.

3 Maanden later.

De wijn was uitgegist en volledig geklaard. Tijd om te bottelen.
Tijdens het bottelen wordt er natuurlijk geproefd. Ik was niet onder de indruk. Mijn vriendin vondt hem echter wel aardig.

5 Maanden later.


Twee maanden na het bottelen trok ik een flesje open. De wijn had nu 2 maanden in de fles kunnen rijpen. En dat maakte een heel verschil. Het was nu een frisse lichte witte tafelwijn geworden. Geschikt om bij een picnic of een lichte zomerlunch te gebruiken. Ijskoud serveren.

Ik nam niet de moeite om er een etiket voor te maken, want hij is toch zo op.Erger nog, toen ik een foto van de wijn wilde maken waren al 2 van de 5 flessen op, resteerd enkel nog de foto van de 3 overgebleven flessen.

Deze wijn moet je dus in januari maken wil je er in de zomer van genieten. Wie nu nog een wijn wil maken, waar je deze zomer nog van kan genieten die kan beter dit recept volgen: klaar voor de zomer.
Van dat recept heb ik trouwens ook dit jaar weer 30 liter gemaakt.

Ingredienten voor 5 liter Iceteawijn:

- 4 pakken Albert Heijn Icetea van 1,5 liter
- 640 gram suiker
- 10 gram citroenzuur
- 10 gram gistvoeding

Verwijzingen in dit verhaal:

- Luc's SG tabel
- Recept voor je giststarter
- Klaar voor de zomer, een snel te maken wijn


Luc Volders

Copyright 2010
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.Our national grocer sells icetea under his own brandname. During the breaks at my work I sometimes buy a pack (mostly during the hot summer days), as it is a refreshing drink.
This Icetea is available in Peach and Lemon flavor. And especially during hot summer days the Icetea-Lemon flavor is really refreshing.

Now, as I am always looking for new ideas to make wine, I soon got the idea to make wine from this icetea.

So I decided to make 5 liter. Not because of the costs as the packages of icetea are very cheap. No I did not want to risk to make 10 liter undrinkable wine. So first a test.

Now Albert Heijn's icetea is sold in 1,5 liter packs. I bought 4 packs which brings the volume up to 6 liter. That is more as 1 liter too much, so I will drink that surplus.

The measurements.

The packaging told me there was 7,5 gram sugar per 100 ml dissolved in the icetea. Per liter that would be 75 gram.

Now let's see what my instruments make of that.The hydormeter indicates an SG of 1032.The refractometer indicates an SG of 1035.Now my own devellopped SG table (which you can download here) points at an SG of 1035 to 71 gram sugar per liter. This differs a bit from what the manufacturer indicates.

Next step was measuring acidity by titration. The juice is clear so the measurement was easily done.When the indicater pointed at the level 4 the color changed. So the juice had an acidity of 4.

Sugar calculation

My measurements indicated that there was about 70 gram sugar per liter.

I wanted to make a light summer wine with no more as 11% alcohol. And I was making 5 liter.
Now as you will know you will need 18 gram sugar to make 1% alcohol in one liter.

So for 5 liter you will need:
5 liter x 11% x 18 gram = 990 gram sugar.

The juice containes 70 gram per liter and we are using 5 liter. So the juice already contains 5 liter x 70 gram = 350 gram sugar.

We will need 990 gram sugar and therfore need to add 990 gram - 350 gram = 640 gram sugar.

Acid calculations.

The titration showed the aidity off the juice was 4.

For a white wine that is a bit low. A white wine needs a higher acidity. I did not however want it to get to high. So I aim for an acidity of 6.

To to bring acidity from 4 to 6 I need to add 2 gram acid per liter.
So for the 5 liter we are making I will have to add 5 liter x 2 gram = 10 gram.

I decided to add citric acid, as there is already an cirtic flavor in the must.

Day 1


I started with making a yeast starter.

For this starter I used my own proven recipe (which you can re-read here).
I decided however to use 1 liter Icetea in stead of 1 liter applejuice for the starter. Also I added 100 gram sugar instead of the 120 gram the recipe prescribes.

Within a few hours the starter was already performing well. This showed me that there were no conserving products added to the must, and that the final must would ferment well.

Day 2

The yeast starter was now fermenting vigorously. Time to prepare the must.

When preparing the yeast starter I added 100 gram sugar and 2 gram acid to the must. So I needed to subtract that from the total sugar and acid I still had to add.

Saying things different. According to my calculations I had to add 640 gram sugar. I already had added 100 gram sugar to the yeast starter, so I still had to add 540 gram sugar. In total I also had to add 10 gram acid. I had already added 2 gram to the yeast starter so I had to add still 8 gram to the must.

So I took 3 liter Icetea-Lemon and added 540 gram sugar and 8 gram citric acid. I slowly heated this on the stove which aided dissolving the sugar and acid.
When all solids had dissolved I took the must off the stove.

As you can imagine this must will contain almost no nutrients in itself. So I had to add these. So during the cooling down of the must I added and dissolved 5 gram nutrients.

When completely cooled down I poured the must into a carboy. I added the yeast starter and placed an airlock.

The carboy was off course not completely filled, which I did on purpose so there was room for any foaming that might occur.

Day 6

The must had been fermenting for 4 days and the vigorous fermentation had slowed down. So I filled the carboy with the remaing icetea to the brim and replaced the airlock.

3 Months later

The wine had finished fermenting and had cleared nicely. Time to bottle. During bottling I always take a sip. I was not impressed. Els, my girlfriend, however thought it was nice.

5 Months later

Two months after bottling I opened a bottle. The wine had now been aging for 2 months in bottles. That made quite a difference. It was now a fresh light tablewine. Suitable at a fresh lunch or picnic on a hot summer day. Serve it chilled.

Now I did not make the efoort in making a label for it as I do not plan to give any bottles away and the remaing bottles will be consumed very soon.Even worse, when I wanted to take a picture already 2 of the 5 bottles where gone. All that remains is a picture of the last 3 bottles.

You will have to make this wine in Januari if you plan to enjoy it in the summer. So those who want to make a wine they can enjoy within a few weeks can better follow this recipe: Ready for the summer.
Like I each year I made 30 liter from this last recipe for this years summer.Ingredients for 5 liter iceteawine:

- 4 packs of 1,5 liter Icetea-lemon flavored
- 640 gram sugar
- 10 gram citric acid
- 5 gram yeast nutrients

This list is off course only valid if you use the same ice-tea as I have. That chance is however rather small. So I urge you to do the measurements and adjust accordingly.

Links in this story :

-Luc's SG tabel
- Make a yeast starter.
- Ready for summer, a wine that can be made fast and is direct ready for drinking.

Luc Volders

Copyright 2010
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.

zaterdag 3 juli 2010

Camping wijn / campsite wine

Scroll down for the English version

Ik ben net een weekje terug van een drieweekse vakantie in Frankrijk. En ik had nooit in mijn stoutste dromen kunnen bedenken dat ik tijdens een vakantie wijn zou maken. En toch is dat nu net wat er gebeurde. En dan nog wel totaal overwacht en zonder dat ik ook maar IETS aan hulpmiddelen, ingredienten of materiaal tot mijn beschikking had. Ik moest dus improviseren, en dat maakte het allemaal des te spannender.
Het begon allemaal met mijn vlierbloesem obsessie.

Zoals ik in mijn vorige web-log verhaal schreef hoopte ik nog een grote partij vlierbloesem te oogsten en in te vriezen voordat ik op vakantie ging. Nou dat was niet gelukt. Ik kon nog een klein partijtje vlierbloesem oogsten. Het koude natte voorjaar had ervoor gezorgd dat de vlier pas laat in bloei stond. En die bloei begon natuurlijk net toen ik op vakantie ging. Heel erg jammer. Ik was vast van plan om dit jaar 90 liter overheerlijke vlierbloesemwijn te maken, en dat feest ging dus niet door. Ik was behoorlijk teleurgesteld omdat de 60 liter die ik vorig jaar had gemaakt helemaal op zijn.

En onderweg op vakantie begon de frustratie pas echt.Bij de pompstations staan bij de kassa altijd rekken met snoep. En wat mijn onmiddelijke aandacht trok waren natuurlijk de snoepjes van Ricola met - jawel hoor - Vlierbloesem smaak.

Eerlijk gezegd smaken de snoepjes niet zoals ik de vlierbloesem smaak gewend ben, maar vooruit de kiem voor een echte frustratie was gelegd.

Op vakantie in het buitenland ga ik graag boodschappen doen. De Franse Supermarkten zijn een genot om rond te kijken, het assortiment is enorm, en er zijn altijd wel nieuwe dingen te ontdekken waar je wijn van of mee kunt maken.
Zo kocht ik in 2007 in Frankrijk voor heel weinig geld gedroogde abrikozen. Daar heb ik een lekkere wijn mee gemaakt (klik hier voor het recept). Ik heb erover gedacht om weer gedroogde abrikozen mee te nemen, maar ik heb nog zo veel verschillende ingredienten staan dat ik dat deze keer maar voorbij liet gaan.
Zo kwamen we in de Supermarkten bij de camping waar wij verbleven siroop tegen.Jawel vlierbloesem siroop !!!! Meer als 6 euro per fles. Dat koop je dus niet als je weet dat het heel eenvoudig is om de siroop zelf te maken (klik hier als je wil weten hoe je dat doet).

Maar goed, weer stak de vlierbloesem de draak met mij.En toen stond er ook nog eens op de camping een enorme vlier vrolijk te bloeien.

De volle schermen geurden mij tegemoed.

Ik was het zat !! Ik ging wijnmaken !!! Vlierbloesem wijn, het lot en mijn eigen frustratie hadden het bepaald !!!

Maar hoe ?
Ik had natuurlijk niets bij me. Geen meters, geen DJ's, geen ingredienten, geen waterslot. Niets, alleen mijn kennis. Improviseren dus.

Te voet togen Els en ik van onze camping bij Florac naar de lokale supermarkt 1,5 kilometer verderop. Het was mooi weer dus een leuke wandeling lag in het verschiet.

In de Supermarkt vond ik alles wat ik nodig had. En we vingen de terugtocht aan.Al snel bleek dat ik me wat verkeken had op het gewicht dat ik te torsen had. Twee flessen water van 5 liter gaan natuurlijk steeds zwaarder wegen naarmate je verder hebt gelopen........
En Els had natuurlijk leedvermaak. Ze verklaarde mij voor gek, om wijn te gaan maken op vakantie en weigerde natuurlijk om te helpen sjouwen.
Eigenlijk had ze natuurlijk gelijk, maar zij schildert toch ook op vakantie ???

Maar goed, op de camping aangekomen waren we (ik althans) moe maar voldaan.

Meteen ging ik de vlierbloesem oogsten. Ik gebruikte daar mijn eigen, waanzinnig relaxte, beproefde methode voor.Ik pluk de hele schermen en doe ze in een plastic vuilniszak. Als alle schermen geplukt zijn bind ik de zak met een knoop dicht.
De volgende dag schud ik de zak flink voor een paar minuten lang, de bloesem valt dan van de schermen af.
Deze methode die je hier nog eens helemaal kunt nalezen, kost erg weinig moeite.

Improviseren.Op deze foto zie je het overzicht van alles dat ik bij elkaar had gesprokkeld om de wijn te kunnen maken. Alles netjes opgesteld op onze campeertafel onder de luifel voor onze tent.

Een DJ had ik natuurlijk niet, maar daar gebruikte ik de 5-liter waterfles voor.

Suiker kon ik wel kopen. En om de zuurgraad op peil te brengen had ik een flesje citroensap gekocht.

Een filter had ik natuurlijk ook niet maar die kon geimproviseerd worden middels een paar nylonkousen die links vooraan op de foto staan.Gist vond ik in de vorm van bakkergist.

Op de groentenafdeling van de supermarkt had ik een paar plastic zakjes die als verpakkingsmateriaal dienst doen mee genomen. Een plastic zakje met een elastiekje vormden mijn waterslot.

Ik was alleen de gistvoeding vergeten.

Aan de slag.

Ik begon met een deel van het water uit de 5 literfles te gieten. Ik zou ruimte nodig hebben om de suiker te kunnen toevoegen en wat ruimte voor als de gisting zou schuimen.

Ik had geen natuurlijk geen meet-apparatuur en moest dus op mijn kennis en intuitie vertrouwen.

Ooit in de toekomst zal ik jullie laten zien welke uiterst eenvoudige methode er is om je hydrometer te vervangen in dit soort situaties. Geduld, en blijf lezen....

De suiker berekening was echter heel eenvoudig.
Je hebt 18 gram suiker nodig voor 1% alcohol Voor 5 liter wijn van 11% heb je dan dus: 5 liter x 18 gram x 11% = 990 gram suiker nodig.

Als ik dus 1 kilo suiker aan het water zou toevoegen, zat ik aardig op schema.Ik goot de suiker in de fles, deed de dop er weer op en schudde tot alle suiker goed was opgelost. Gelukkig is de Franse suiker wat fijner van structuur dan de onze en daardoor lostte hij makkelijk en snel op.Vervolgens ging het flesje citroensap erbij.

Ik zat alleen nog met de gistvoeding in mijn maag. Hoe moest ik dat oplossen ???We hadden nog wat fruitdrank van bosvruchten staan. Ik besloot daar een pakje van toe te voegen. Het zou de gist waarschijnlijk wel wat voeding geven om mee te starten, terwijl ik hier dan rustig even over kon nadenken.Als laatste ging de gist erbij, en toen maar afwachten.Zoals je op de foto ziet, sloeg de gisting al na een paar uren goed aan en had er zich een schuimlaag op de wijn gevormd.

Gistvoeding


De volgende dag kwam ik op een idee. Ik had namenlijk op de camping iets gezien......Een kersenboom !!!


Maar net zoals de vlier in Nederland waren de kersen hier natuurlijk nog niet allemaal volledig rijp.

Als dat wel het geval was geweest had ik waarschijnlijk niet kunnen nalaten ook nog kersenwijn te maken.......Niet allemaal rijp wil niet zeggen dat ik er niet een paar kon plukken, en dat deed ik ook. Een bakje vol. Daar had ik mijn gistvoeding !!!!De kersen werden ontpit en in stukjes gesneden met behulp van mijn trouwe bondgenoot: een Opinel mes.

In Frankrijk heb je 2 beroemde messen fabrikanten. Laguiole en Opinel. Laguiole messen zijn de messen voor fatjes en snobs. Mooi bewerkt, met een hoornen heft en frutsels als kurkentrekker tot en met nijptang. Mooi om mee te pronken, maar te chique om te gebruiken.Het Opinel is een echt mes voor mensen als U en ik. Om de stevige Franse worst te snijden, om verpakkingen te openen, om touwen mee door te snijden, om fruit mee te snijden etc etc. Kortom een mes om te gebruiken. Een Opinel gaat een leven lang mee als je er normaal mee omgaat.

Ik gebruik altijd een No.8. Het nummer geeft de maat van het mes aan, en nummer 8 past gewoon het beste bij mij. Ik draag het mes altijd bij me, maar was het deze keer bij het omkleden in Nederland vergeten in mijn broekzak te steken (jaja.......). Een mooie gelgenheid om mijzelf op een mooi nieuw exemplaat te trakteren met een rode heft (normaal zijn ze gewoon bruin).

Niet dat ik nu opeens mijn spaarpot moest legen, hoor !!! Een dergelijk mooi stuk gereedschap kost niet meer als 8 euro.........

De laatste handelingen.

De kersen deed ik in een stuk nylonkous dat ik goed dichtknoopte en in de gistende most liet zakken.

Daarna heb ik de zak met de vlierbloesem goed geschud en de bloesem kwam mooi los van de takjes.
Ook de bloesem deed ik in een dichtgeknoopt stuk van de nylonkous. Hierdoor hoefde ik de wijn later niet te hevelen.Een paar dagen later stond de wijn verschrikkelijk te schuimen. Ik heb 2 keer een schoon nieuw plastic zakje als waterslot bevestigd. Thuis heb ik een echt mooi anti-schuim waterslot, maar dat had ik natuurlijk nu niet bij me. Binnenkort zal ik het doe het zelf project voor zo een waterslot eens publiceren.Nog een paar dagen later was de hevige gisting voorbij. De foto laat mooi zien hoe het zakje met CO2 wordt gevuld. De kersen hebben de most ondertussen licht rood gekleurd. Tegen de tijd dat hij klaar is zal het een mooie rose zijn.

Vakantie voorbij !!!

En toen was de vakantie voorbij. Tijd om terug naar Nederland te gaan. Maar de wijn gistte nog.

Voorzichtig heb ik de 2 delen nylonkous uit de gistende most gehaald. Dat waren dus het deel met de vlierbloesem en het deel met de kersen.

Daarna heb ik de fles met wat water aangevuld.

De fles in een emmer gezet, goed ingeklemd tussen al onze spullen en zo mee naar Nederland genomen.

Hij staat nu op mijn werkkamer, en is ondertussen uitgegist.
Zo vlug als hij geklaard en gebotteld is zal ik jullie de foto's en de smaak impressie geven.

Nu eerst eens naar mijn mailbox kijken die uitpuilt met nog onbeantwoordde mails.

Tot de volgende keer

Verwijzingen in dit verhaal

- Abrikozen wijn van gedroogde abrikozen
- Maak je eigen vlierbloesem siroop: een aanrader !!!!
- Vlierbloesem oogsten de makkelijkste manier !!!
- Luc's recept voor vlierbloesem wijn, een echte aanrader !!!


Luc Volders

Copyright 2010
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.I have just returned from a three week holliday in France. And never in my wildest dreams did I ever fantasised about winemaking during my holliday. And yet, that is just what happened. Totally unexpected and without ANY means like measuring instruments, ingredients and other materials. So I had to improvise. MacGyverism in winemaking. And that is just what made this expedition all the more fun and exciting.
It all started with my elderflower obsession.

Like I told you in my last entry I hoped to harvest a large amount of elderflower and freeze them before I went on my holliday. Well mother nature decided otherwise. I just was able to hrvest a very smaal amount. The cold and wet spring we had was the culprit and prohibited the elder to blossom. A real pitty. I had planned and promised myself to make this year 90 liter deliscious elderflower wine. Now I was dissappointed. More so as the 60 liter I made last year had vanished completely.

And while travelling to France my frustration grew and grew.At the gas stations there are displays with candy. My immediate attention was drawn to the sweets of the brand Ricola with - here we go - elderflower flavor.

Well as I bought a box it appeared to me that the sweets tasted different as the elderflower I was used to, however the base for a real frustration was made.

Now, when on a holliday I love to go shopping in groceries. French Supermarkets are fun to scoop around. They have an enormous assortment, and there are always new things to discover to make wine from or with.
In 2007 for example I bought a few boxes of dried apricots for 1 euro a box. I made a very nice wine with these (click here for the recipe). So I was considering taking another load with me as it occurred to me that I still had dozens of ingredients to make wine with at home. So I let it pass this time.
I did however saw some nice syrups at the Supermarket near our campsite.Yep, elderflower syrup !!!! It cost more as 6 euro per bottle. So you will not be buying this when you know how easy it is to make this really deliscious syrup yourself (click here to read that story).
However, the elderflowers were feeding my frustration again.Next there was an enormous elder at our camp-site cheerfull blossomming.

The full screens cheered their scent towards me.

That's it !!! Enough of annoying Luc. I was going to make wine !!! Elderflower wine !!! Faith and frustration decided for me.

How ???

I did not have anything with me. No measuring instruments, no carboys, no ingredients, no airlock. Nothing. Just my knowledge. So let's improvise and have fun.

As pedestrians Els and I walked from our campsite at the town of Florac to the local Supermarket about a mile further on. The sun was shining, so a nice walk in the fields should do us some good.

And indeed, in the supermarket I found everything I needed. So back we went.Soon I realised I underestimated the weight I was carrying. Two bottles, each 5 liter keep getting heavier all the time as you walk farther and farther.........and the temperature is getting hotter and hotter......
And my beloved Els ??? She smiled with perverse delight. She declared I was a fool to make wine on our holliday, and off course refused to help carrying anything for this foolish project.
Well to be frank, she was right off course, or wasn't she. I recall that she did some painting, so why could I not hobby-along......

When we arrived at our camp site I was tired but satisfied.

I immediately started harvesting elderflowers. I used my own proven, relaxed, method for that.I pick the whole screens and put them in a dark plastic bag. When all screens have been picked I tie a knot in the bag.
Next day the bag is shaken vigorously for several minutes, and the flowers just drop from the stems. This method which you can re-read here costs very little effort.

Improvising.The photo shows you all I had bought to make the wine. Everything neatly exposed on our camping-table in front of our tent.

I did not have a carboy, the 5 liter water bottles would replace that.

Sugar was readily available and for acid I bought a bottle lemon juice.

A filter was also not available, however this would be replaced by nylon stockings, which you can see at the left in the picture.Bakers yeast would be used in stead of wine-yeast.

The vegetable department provided me with some plastic bags, normally used as packaging material. A plastic bag and a rubber band would be my airlock.

Now I just had forgotten about the nutrients.

Getting started.

I started with pouring some water out of the bottle. I would need that space to add the sugar, and give the must some space for foaming.

Off course I had no measuring instruments and therefore had to trust my knowledge and intuition.

Once, in the future, however I am going to show you what utterly simple solution there is to replace the hydrometer with in these situations......

However the sugar-calculations were very easy to do.
As you know you will need 18 gram sugar to produce 1% alcohol. So for 5 liter wine with 11% alcohol you will need: 5 liter x 11% x 18 gram = 990 gram sugar.

So adding 1 kilo sugar to the water would be right on the mark.I poured the sugar into the bottle, re-attached the screw-top and shoop until all sugar had dissolved. Luckily French sugar is more fine-powdered as Dutch sugar so it dissolved easily.Next the lemon-juice was added.

Now just the nutrients were lacking. How to solve that ???We still had some fruit-juice left. I decided to add a package of this. It would probably provide the yeast with a bit of nutrients to begin with, while I could think about this some longer.And then the bakers-yeast was added. Now the waiting begins.Like the photo shows you, just after a few hours, the must already was foaming and fermentation had taken off.

Nutrients.

Next day I had an idea. I realised I had seen something at our camp-site.......A cherry tree !!!Now the cherries had just started to ripen. If they would be totally ripe already I would not have been able to resist making a cherry wine also.......Starting to ripe means that I can pick some, and I did. There I had my nutrients !!!!I de-stoned the cherries with my faithfull companion: my Opinel knife.

In France there are two famous knife manufacturers: Laguiole and Opinel. Laguiole knivesare the knives for dandy's and snobs. Nicely worked wood and metal and a ahndle of precious wood or horn. Equipped with tinkerings like a cork-screw up to a pair of pincers.
Beautifull if you want to show-off, but to stylish to use.The Opinel on the other hand are knives for gents like you and me. Top cut a firm french sausage, cut ropes, open packages, clean fruit etc etc. In short a knife to use. An Opinel will last a lifetime when used in a normal way.

I always use No.8. The number indicates how large the knife is. No.8 suits me best. I always wear it round, however I forgot to put it in my pocket when I changed my clothes beore we left. So a nice opportunity to treat myself to a new one which has a red handle (normally the are plain brown).

Mind you, it not so that I had to get a second mortgage to buy this knife. Such a fine piece of equipment does not cost more as 8 euro......

Finishing up

I poured the cherries in a part of a nylon stocking which I tied down with a knot. Then I put it in the must.

Next the bag with the elderflowers was shaken vigorously for a few minutes and indeed aftherwards the flowers had nicely been shaken of the stems.
The flowers were also put in a piece of the nylonstocking.
That eliminated the need for sieving the wine later.A few days later the must was foaming like hell. I re-attached a new plastic bag two times.
At home I have a anti-foam airlock. I did not carry that with me to France off course. I will publish the DIY instructions for this airlock shortly, so keep on reading this web-log.Still a few days later the heavy foaming was over. The picture shows nicely my 'airlock' being filled with CO2. The cherries had coloured my must slightly red at that time. When finished it looks this will be a blush wine.

The holliday is over !!!

And then the holliday was over. Time to retrurn to the Netherlands. The wine was however still fermenting.

I carefully removed the two pieces of nylon stocking from the fermenting wine. I did that just with my (cleaned) bare hands.

Next I filled the headspace with plain water.

I put the plastic carboy in a bucket and stuck it firm between our camping gear and that way it travelled 750 miles, or so, back home.

It has now finished fermenting and. As soon as it has cleared I will do some measurements and bottle it.

Now it is time to have a look at my mailbox. I have tons of unanswered mails to look at.

Till next time.

Links

- Apricot wine from dried apricots
- Make your own elderflower syrup: really recommended !!!!
- Harvesting elderflowers the easy way !!!!
- My own elderflower wine recipe: Highly recommended !!!!!

Luc Volders

Copyright 2010
No part of this publication and pictures may be reproduced
in any form (printed text, web-pages, weblogs or forums)
without written permission of the author.