zondag 22 juli 2012

CO2 Bom / CO2 Bomb

Scroll down for the English version

Op een verjaardagsfeestje kwam ik laatst een kennis tegen die ik al een tijdje niet meer had gezien. Jaap woont op het platteland in de buurt van Schoonhoven en houdt kippen. We noemen hem dan ook kippen-Jaap.

Nu heeft Jaap naast kippen ook een druiven-struik. Boskoops glorie, en dan ook nog niet op de juiste manier gesnoeid. Dus al met al geen beste druiven. Maar toch maakt hij er elk jaar wijn van, op een primitieve manier.
Ook vorig jaar had hij wijn gemaakt en die stond in een 20 liter fles. Maar hij had slechts 15 liter. De wijn had nogal wat sediment en moest geheveld worden. Maar hij had slechts een andere 20 liter fles.

Aanvullen met een andere wijn wilde hij niet, dan was het niet meer zijn wijn.....
Om op te vullen met knikkers was het tekort te groot (5 liter aan knikkers is nogal wat). En een kleinere fles had hij niet. In verband met oxidatie en besmettingsgevaar wilde hij de wijn ook niet zo maar laten staan. Ik stelde toen voor om een CO2 bom te maken en de wijn te hevelen en met CO2 gas te beschermen.

Het principe is dat we veel CO2 gas gaan ontwikkelen. Dat gas is zwaarder als zuurstof en zal dus als een deken op je wijn gaan liggen. Op deze manier wordt de wijn afgesloten van zuurstof en kan hij dus niet oxideren en krijgen azijn bacterien geen kans.

Het idee stond Jaap wel aan, maar hoe maak je een CO2 Bom.

Wat hebben we nodig ?

- Een plastic fles met schroefdop
- Een rubberen doorvoer
- Een grote boor
- Een hevelslang

- Bakpoeder of
- Soda en zuur (citroenzuur, appelzuur of wijnsteenzuur) of
- Natrium bicarbonaat (zuiveringszout) en zuur

Hoe gaan we te werk.

Begin met de plastic fles goed schoon te maken. Daarna spoel je hem met heet water, en als laatste ontsmet je de fles met een sulfiet oplossing.In de dop boor je een gat. Daar klem je de rubberen doorvoer in en daar doe je de hevelslang doorheen.

Het mechanische deel van de CO2 bom is klaar.

Nu gaan we het CO2 gas maken.

Soda (natrium carbonaat) reageert heftig met zuur (citroenzuur of elk ander zuur dat je in huis hebt). Tijdens deze ractie komt er CO2 gas vrij.
Heb je geen soda in huis dan kun je zelfrijzend bakmeel gebruiken. Dat is een combinatie van natrium bicarbonaat met een zuur (meestal citroenzuur). Als het zelfrijzende bakmeel nat wordt dan ontstaat dezelde reactie. Ook hier komt CO2 gas vrij.
Nog beter is om puur natrium bi-carbonaat (zuiveringszout), dat overigens in Frankrijk in elke supermarkt spotgoedkoop te verkrijgen is, samen met een zuur te gebruiken.

Meet een gelijke hoeveelheid zuur en soda of bicarbonaat af. Van beiden ongeveer 15 gram. Of meet ongeveer 25 tot 30 gram bakpoeder af. Doe dit in het flesje. Doe er daarna een flinke bodem water bij en doe de dop op de fles.

Er zal een heftige CO2 ontwikkeling volgen die door de hevelslang naar je gistingsfles wordt geleid. Op de foto heb ik de slang in een glas gelegd om een en ander te kunnen demonstreren. De foto laat enigzins zien dat er flinke gasbellen uit de slang in het water komen.

In de praktijk zul je de slang in de mond van de gistingsfles houden. Of zelfs in de wijn laten zakken. Het CO2 gas dat zwaarder is als de lucht zal een deken op de wijn vormen en langzaam haal je de slang naar boven zodat de fles goed vol met gas zit. Je kunt dit eventueel controleren door een brandende aansteker in de fles te houden. Je zult zien dat die meteen uit gaat.

Houdt de slang zo lang als er gas wordt geproduceerd in de mond van de fles zodat je zeker weet dat alle zuurstof is verdrongen. Plaats dan voorzichtig het waterslot op de fles en je wijn is beschermd.

Luc Volders

Copyright 2012
Geen deel van deze publicatie mag worden overgenomen
in welke vorm dan ook (web-pagina's, forums of gedrukte tekst)
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
auteur.


At a birthday party I met an old friend which I had not seen for quit a while. Jaap lives in the country side near a village called Schoonhoven. While he has some chickens we call him kippen-Jaap.

Jaap also has some vines. They are Boskoops-Glorie and are not well maintained. So all in all they produce not the best grapes. But each year he makes wine from them in a primitive way.
Last year he harvested his grapes and they finished fermenting in a 20 liter carboy. He had just 15 liter wine. The wine throwed some sediment and he needed to rack. But he just had another 20 liter carboy left.

Topping up with another wine was out of the question, because it would no longer be his wine......
Filling up with marbles was no option either because the gap from 15 to 20 liter was to big. He did not have a smaller bottle. Nevertheless he saw the need for racking because of the fear of spoiling. So I suggested to make a CO2 bomb, rack the wine and protect it with CO2 gas.

The general idea is to make a lot of CO2 gas. The gas is heavier as oxygen and will form a blanket on top of the wine. This way the wine will be sealed from oxygen and therfore can not oxydise or spoil from vinegar bacteria.

Jaap liked the idea, but how do you make a CO2 bomb.

You will need the following ingredients.

- A pet bottle with screw-cap
- A rubber tule
- A large dril
- A racking hose

- Baking soda or
- Soda ash and an acid (citric, malic or tartaric) or
- Sodium bicarbonate and acid.

How to proceed.

First clean the pet bottle well. Rinse it with hot water and as a last step sanitise it with a sulphite solution.In the cap drill a hole. Put the rubber tule into the hole and fasten the racking hose into the tule.

The mechanical part is finished.

Now we are going to make CO2 gas.

Soda Ash (sodium carbonate) will furiously react with any acid. During this reaction CO2 gas will be released.
When no soda ash (household soda or cleaning soda) is available baking soda will be fine. Baking soda is a combination of sodium bicarbonate, some acid (mostly citric acid) and starch. When baking soda gets wet the same reaction takes place and CO2 is generated.
The best is sodium bicarbonate, which is in France very cheap obtainable in all the supermarkets, combined with acid.

Measure an equal amount of acid and soda ash or bicarbonate. Of each about 15 grams. Or take about 25 to 30 grams baking soda. Put the mix in the bottle. Now ad some water and screw the cap on.

A very furious reaction will take place which produces a lot of CO2 which is led through the hose into the carboy. For demonstrations sake I put the hose in a glas of water. The picture shows the bubbles that come out of the water.

In real life you will hold the hose in the carboy or even submerge it in the wine. The CO2 gas, which is heavier as air, will form a blanket on the wine and slowly you will retain the hose to make sure the carboy is filled with gas. You may check this by holding a lighter into the carboy which will extinguish immediately.

As long as gas is produced hold the hose into the mouth of the carboy to make sure all oxygen is displaced. Then carefully bring the stopper with the carboy in place and your wine is protected.

Luc Volders

Copyright 2012
No part of this text or pictures may be used in other publications
(including web-pages, forums and printed text) without written permission
from the author.